2 Samuel 8:14
וישם באדום נצבים בכל אדום שם נצבים ויהי כל אדום עבדים לדוד ויושע יהוה את דוד בכל אשר הלך׃
2 Samuel 23:14
ודוד אז במצודה ומצב פלשתים אז בית לחם׃
1 Samuel 13:3
ויך יונתן את נציב פלשתים אשר בגבע וישמעו פלשתים ושאול תקע בשופר בכל הארץ לאמר ישמעו העברים׃
1 Samuel 14:1
ויהי היום ויאמר יונתן בן שאול אל הנער נשא כליו לכה ונעברה אל מצב פלשתים אשר מעבר הלז ולאביו לא הגיד׃
1 Samuel 14:6
ויאמר יהונתן אל הנער נשא כליו לכה ונעברה אל מצב הערלים האלה אולי יעשה יהוה לנו כי אין ליהוה מעצור להושיע ברב או במעט׃
1 Samuel 14:15
ותהי חרדה במחנה בשדה ובכל העם המצב והמשחית חרדו גם המה ותרגז הארץ ותהי לחרדת אלהים׃
2 Chroniques 17:2
ויתן חיל בכל ערי יהודה הבצרות ויתן נציבים בארץ יהודה ובערי אפרים אשר לכד אסא אביו׃
Psaumes 18:34-46
34
מלמד ידי למלחמה ונחתה קשת נחושה זרועתי׃
35
ותתן לי מגן ישעך וימינך תסעדני וענותך תרבני׃
36
תרחיב צעדי תחתי ולא מעדו קרסלי׃
37
ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם׃
38
אמחצם ולא יכלו קום יפלו תחת רגלי׃
39
ותאזרני חיל למלחמה תכריע קמי תחתי׃
40
ואיבי נתתה לי ערף ומשנאי אצמיתם׃
41
ישועו ואין מושיע על יהוה ולא ענם׃
42
ואשחקם כעפר על פני רוח כטיט חוצות אריקם׃
43
תפלטני מריבי עם תשימני לראש גוים עם לא ידעתי יעבדוני׃
44
לשמע אזן ישמעו לי בני נכר יכחשו לי׃
45
בני נכר יבלו ויחרגו ממסגרותיהם׃
46
חי יהוה וברוך צורי וירום אלוהי ישעי׃
2 Samuel 8:14
וישם באדום נצבים בכל אדום שם נצבים ויהי כל אדום עבדים לדוד ויושע יהוה את דוד בכל אשר הלך׃
2 Samuel 7:9
ואהיה עמך בכל אשר הלכת ואכרתה את כל איביך מפניך ועשתי לך שם גדול כשם הגדלים אשר בארץ׃
1 Chroniques 18:13
וישם באדום נציבים ויהיו כל אדום עבדים לדויד ויושע יהוה את דויד בכל אשר הלך׃
Psaumes 5:11
וישמחו כל חוסי בך לעולם ירננו ותסך עלימו ויעלצו בך אהבי שמך׃
Psaumes 5:12
כי אתה תברך צדיק יהוה כצנה רצון תעטרנו׃
Psaumes 121:7
יהוה ישמרך מכל רע ישמר את נפשך׃
Psaumes 121:8
יהוה ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם׃
Psaumes 140:7
יהוה אדני עז ישועתי סכתה לראשי ביום נשק׃
Psaumes 144:1
לדוד ברוך יהוה צורי המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה׃
Psaumes 144:2
חסדי ומצודתי משגבי ומפלטי לי מגני ובו חסיתי הרודד עמי תחתי׃
Proverbes 21:31
סוס מוכן ליום מלחמה וליהוה התשועה׃