1 Rois 11:23-25
23
ויקם אלהים לו שטן את רזון בן אלידע אשר ברח מאת הדדעזר מלך צובה אדניו׃
24
ויקבץ עליו אנשים ויהי שר גדוד בהרג דוד אתם וילכו דמשק וישבו בה וימלכו בדמשק׃
25
ויהי שטן לישראל כל ימי שלמה ואת הרעה אשר הדד ויקץ בישראל וימלך על ארם׃
1 Chroniques 18:5
ויבא ארם דרמשק לעזור להדדעזר מלך צובה ויך דויד בארם עשרים ושנים אלף איש׃
1 Chroniques 18:6
וישם דויד בארם דרמשק ויהי ארם לדויד עבדים נשאי מנחה ויושע יהוה לדויד בכל אשר הלך׃
Esaïe 7:8
כי ראש ארם דמשק וראש דמשק רצין ובעוד ששים וחמש שנה יחת אפרים מעם׃
Job 9:13
אלוה לא ישיב אפו תחתו שחחו עזרי רהב׃
Psaumes 83:4-8
4
אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד׃
5
כי נועצו לב יחדו עליך ברית יכרתו׃
6
אהלי אדום וישמעאלים מואב והגרים׃
7
גבל ועמון ועמלק פלשת עם ישבי צור׃
8
גם אשור נלוה עמם היו זרוע לבני לוט סלה׃
Esaïe 8:9
רעו עמים וחתו והאזינו כל מרחקי ארץ התאזרו וחתו התאזרו וחתו׃
Esaïe 8:10
עצו עצה ותפר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל׃
Esaïe 31:3
ומצרים אדם ולא אל וסוסיהם בשר ולא רוח ויהוה יטה ידו וכשל עוזר ונפל עזר ויחדו כלם יכליון׃