Deutéronome 17:16
רק לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס ויהוה אמר לכם לא תספון לשוב בדרך הזה עוד׃
Josué 11:6
ויאמר יהוה אל יהושע אל תירא מפניהם כי מחר כעת הזאת אנכי נתן את כלם חללים לפני ישראל את סוסיהם תעקר ואת מרכבתיהם תשרף באש׃
Josué 11:9
ויעש להם יהושע כאשר אמר לו יהוה את סוסיהם עקר ואת מרכבתיהם שרף באש׃
Psaumes 20:7
אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם יהוה אלהינו נזכיר׃
Psaumes 33:16
אין המלך נושע ברב חיל גבור לא ינצל ברב כח׃
Psaumes 33:17
שקר הסוס לתשועה וברב חילו לא ימלט׃
1 Rois 10:26
ויאסף שלמה רכב ופרשים ויהי לו אלף וארבע מאות רכב ושנים עשר אלף פרשים וינחם בערי הרכב ועם המלך בירושלם׃