Génèse 25:23
ויאמר יהוה לה שני גיים בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו ולאם מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר׃
Génèse 27:29
יעבדוך עמים וישתחו לך לאמים הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך ארריך ארור ומברכיך ברוך׃
Génèse 27:37
ויען יצחק ויאמר לעשו הן גביר שמתיו לך ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים ודגן ותירש סמכתיו ולכה אפוא מה אעשה בני׃
Génèse 27:40
ועל חרבך תחיה ואת אחיך תעבד והיה כאשר תריד ופרקת עלו מעל צוארך׃
Nombres 24:18
והיה אדום ירשה והיה ירשה שעיר איביו וישראל עשה חיל׃
1 Rois 22:47
ומלך אין באדום נצב מלך׃
1 Chroniques 18:13
וישם באדום נציבים ויהיו כל אדום עבדים לדויד ויושע יהוה את דויד בכל אשר הלך׃
Psaumes 60:8
מואב סיר רחצי על אדום אשליך נעלי עלי פלשת התרעעי׃
Psaumes 60:9
מי יבלני עיר מצור מי נחני עד אדום׃
Psaumes 108:9
מואב סיר רחצי על אדום אשליך נעלי עלי פלשת אתרועע׃
Psaumes 108:10
מי יבלני עיר מבצר מי נחני עד אדום׃
2 Samuel 8:6
וישם דוד נצבים בארם דמשק ותהי ארם לדוד לעבדים נושאי מנחה וישע יהוה את דוד בכל אשר הלך׃
Psaumes 121:4-8
4
הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל׃
5
יהוה שמרך יהוה צלך על יד ימינך׃
6
יומם השמש לא יככה וירח בלילה׃
7
יהוה ישמרך מכל רע ישמר את נפשך׃
8
יהוה ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם׃