2 Samuel 5:23
וישאל דוד ביהוה ויאמר לא תעלה הסב אל אחריהם ובאת להם ממול בכאים׃
2 Samuel 14:17
ותאמר שפחתך יהיה נא דבר אדני המלך למנוחה כי כמלאך האלהים כן אדני המלך לשמע הטוב והרע ויהוה אלהיך יהי עמך׃
2 Samuel 19:27
וירגל בעבדך אל אדני המלך ואדני המלך כמלאך האלהים ועשה הטוב בעיניך׃
Job 32:21
אל נא אשא פני איש ואל אדם לא אכנה׃
Job 32:22
כי לא ידעתי אכנה כמעט ישאני עשני׃
Proverbes 26:28
לשון שקר ישנא דכיו ופה חלק יעשה מדחה׃
Proverbes 29:5
גבר מחליק על רעהו רשת פורש על פעמיו׃
Génèse 3:5
כי ידע אלהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלהים ידעי טוב ורע׃
Job 38:16-41
16
הבאת עד נבכי ים ובחקר תהום התהלכת׃
17
הנגלו לך שערי מות ושערי צלמות תראה׃
18
התבננת עד רחבי ארץ הגד אם ידעת כלה׃
19
אי זה הדרך ישכן אור וחשך אי זה מקמו׃
20
כי תקחנו אל גבולו וכי תבין נתיבות ביתו׃
21
ידעת כי אז תולד ומספר ימיך רבים׃
22
הבאת אל אצרות שלג ואצרות ברד תראה׃
23
אשר חשכתי לעת צר ליום קרב ומלחמה׃
24
אי זה הדרך יחלק אור יפץ קדים עלי ארץ׃
25
מי פלג לשטף תעלה ודרך לחזיז קלות׃
26
להמטיר על ארץ לא איש מדבר לא אדם בו׃
27
להשביע שאה ומשאה ולהצמיח מצא דשא׃
28
היש למטר אב או מי הוליד אגלי טל׃
29
מבטן מי יצא הקרח וכפר שמים מי ילדו׃
30
כאבן מים יתחבאו ופני תהום יתלכדו׃
31
התקשר מעדנות כימה או משכות כסיל תפתח׃
32
התציא מזרות בעתו ועיש על בניה תנחם׃
33
הידעת חקות שמים אם תשים משטרו בארץ׃
34
התרים לעב קולך ושפעת מים תכסך׃
35
התשלח ברקים וילכו ויאמרו לך הננו׃
36
מי שת בטחות חכמה או מי נתן לשכוי בינה׃
37
מי יספר שחקים בחכמה ונבלי שמים מי ישכיב׃
38
בצקת עפר למוצק ורגבים ידבקו׃
39
התצוד ללביא טרף וחית כפירים תמלא׃
40
כי ישחו במעונות ישבו בסכה למו ארב׃
41
מי יכין לערב צידו כי ילדו אל אל ישועו יתעו לבלי אכל׃
1 Corinthiens 8:1
ועל דבר זבחי האלילים ידענו שיש דעה לכלנו הדעת תגביה לב והאהבה היא הבונה׃
1 Corinthiens 8:2
החשב כי הוא ידע דבר מה עוד לא ידע מאומה כאשר עליו לדעת אתו׃