1 Samuel 18:1-4
1
ויהי ככלתו לדבר אל שאול ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד ויאהבו יהונתן כנפשו׃
2
ויקחהו שאול ביום ההוא ולא נתנו לשוב בית אביו׃
3
ויכרת יהונתן ודוד ברית באהבתו אתו כנפשו׃
4
ויתפשט יהונתן את המעיל אשר עליו ויתנהו לדוד ומדיו ועד חרבו ועד קשתו ועד חגרו׃
1 Samuel 19:2
ויגד יהונתן לדוד לאמר מבקש שאול אבי להמיתך ועתה השמר נא בבקר וישבת בסתר ונחבאת׃
1 Samuel 20:17
ויוסף יהונתן להשביע את דוד באהבתו אתו כי אהבת נפשו אהבו׃
1 Samuel 20:41
הנער בא ודוד קם מאצל הנגב ויפל לאפיו ארצה וישתחו שלש פעמים וישקו איש את רעהו ויבכו איש את רעהו עד דוד הגדיל׃
1 Samuel 23:16
ויקם יהונתן בן שאול וילך אל דוד חרשה ויחזק את ידו באלהים׃