2 Samuel 1:19
הצבי ישראל על במותיך חלל איך נפלו גבורים׃
2 Samuel 1:27
איך נפלו גבורים ויאבדו כלי מלחמה׃
Lamentations 5:16
נפלה עטרת ראשנו אוי נא לנו כי חטאנו׃
Juges 5:18
זבלון עם חרף נפשו למות ונפתלי על מרומי שדה׃
1 Samuel 14:13-15
13
ויעל יונתן על ידיו ועל רגליו ונשא כליו אחריו ויפלו לפני יונתן ונשא כליו ממותת אחריו׃
14
ותהי המכה הראשנה אשר הכה יונתן ונשא כליו כעשרים איש כבחצי מענה צמד שדה׃
15
ותהי חרדה במחנה בשדה ובכל העם המצב והמשחית חרדו גם המה ותרגז הארץ ותהי לחרדת אלהים׃