2 Samuel 4:10-12
10
כי המגיד לי לאמר הנה מת שאול והוא היה כמבשר בעיניו ואחזה בו ואהרגהו בצקלג אשר לתתי לו בשרה׃
11
אף כי אנשים רשעים הרגו את איש צדיק בביתו על משכבו ועתה הלוא אבקש את דמו מידכם ובערתי אתכם מן הארץ׃
12
ויצו דוד את הנערים ויהרגום ויקצצו את ידיהם ואת רגליהם ויתלו על הברכה בחברון ואת ראש איש בשת לקחו ויקברו בקבר אבנר בחברון׃
Juges 8:20
ויאמר ליתר בכורו קום הרג אותם ולא שלף הנער חרבו כי ירא כי עודנו נער׃
1 Samuel 22:17
ויאמר המלך לרצים הנצבים עליו סבו והמיתו כהני יהוה כי גם ידם עם דוד וכי ידעו כי ברח הוא ולא גלו את אזנו ולא אבו עבדי המלך לשלח את ידם לפגע בכהני יהוה׃
1 Samuel 22:18
ויאמר המלך לדויג סב אתה ופגע בכהנים ויסב דויג האדמי ויפגע הוא בכהנים וימת ביום ההוא שמנים וחמשה איש נשא אפוד בד׃
1 Rois 2:25
וישלח המלך שלמה ביד בניהו בן יהוידע ויפגע בו וימת׃
1 Rois 2:34
ויעל בניהו בן יהוידע ויפגע בו וימתהו ויקבר בביתו במדבר׃
1 Rois 2:46
ויצו המלך את בניהו בן יהוידע ויצא ויפגע בו וימת והממלכה נכונה ביד שלמה׃
Job 5:12
מפר מחשבות ערומים ולא תעשינה ידיהם תושיה׃
Proverbes 11:18
רשע עשה פעלת שקר וזרע צדקה שכר אמת׃