Psaumes 35:13
ואני בחלותם לבושי שק עניתי בצום נפשי ותפלתי על חיקי תשוב׃
Psaumes 35:14
כרע כאח לי התהלכתי כאבל אם קדר שחותי׃
Proverbes 24:17
בנפל אויביך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבך׃
Jérémie 9:1
מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה ואבכה יומם ולילה את חללי בת עמי׃
Amos 6:6
השתים במזרקי יין וראשית שמנים ימשחו ולא נחלו על שבר יוסף׃
Matthieu 5:44
אבל אני אמר לכם אהבו את איביכם ברכו את מקקליכם היטיבו לשנאיכם והתפללו בעד מכאיביכם ורדפיכם׃
2 Corinthiens 11:29
מי יחלש ואני לא אחלש מי יכשל ולא יבער לבי׃
1 Pierre 3:8
וסוף דבר היו כלכם לב אחד בעלי חמלה אהבי האחים רחמנים ומתקבלים על הבריות׃