2 Samuel 13:15
וישנאה אמנון שנאה גדולה מאד כי גדולה השנאה אשר שנאה מאהבה אשר אהבה ויאמר לה אמנון קומי לכי׃
2 Samuel 13:22-28
22
ולא דבר אבשלום עם אמנון למרע ועד טוב כי שנא אבשלום את אמנון על דבר אשר ענה את תמר אחתו׃
23
ויהי לשנתים ימים ויהיו גזזים לאבשלום בבעל חצור אשר עם אפרים ויקרא אבשלום לכל בני המלך׃
24
ויבא אבשלום אל המלך ויאמר הנה נא גזזים לעבדך ילך נא המלך ועבדיו עם עבדך׃
25
ויאמר המלך אל אבשלום אל בני אל נא נלך כלנו ולא נכבד עליך ויפרץ בו ולא אבה ללכת ויברכהו׃
26
ויאמר אבשלום ולא ילך נא אתנו אמנון אחי ויאמר לו המלך למה ילך עמך׃
27
ויפרץ בו אבשלום וישלח אתו את אמנון ואת כל בני המלך׃
28
ויצו אבשלום את נעריו לאמר ראו נא כטוב לב אמנון ביין ואמרתי אליכם הכו את אמנון והמתם אתו אל תיראו הלוא כי אנכי צויתי אתכם חזקו והיו לבני חיל׃
Proverbes 26:24
בשפתו ינכר שונא ובקרבו ישית מרמה׃
Proverbes 26:25
כי יחנן קולו אל תאמן בו כי שבע תועבות בלבו׃
Proverbes 27:3
כבד אבן ונטל החול וכעס אויל כבד משניהם׃
Josué 19:1-9
1
ויצא הגורל השני לשמעון למטה בני שמעון למשפחותם ויהי נחלתם בתוך נחלת בני יהודה׃
2
ויהי להם בנחלתם באר שבע ושבע ומולדה׃
3
וחצר שועל ובלה ועצם׃
4
ואלתולד ובתול וחרמה׃
5
וצקלג ובית המרכבות וחצר סוסה׃
6
ובית לבאות ושרוחן ערים שלש עשרה וחצריהן׃
7
עין רמון ועתר ועשן ערים ארבע וחצריהן׃
8
וכל החצרים אשר סביבות הערים האלה עד בעלת באר ראמת נגב זאת נחלת מטה בני שמעון למשפחתם׃
9
מחבל בני יהודה נחלת בני שמעון כי היה חלק בני יהודה רב מהם וינחלו בני שמעון בתוך נחלתם׃
Josué 21:1-45
1
ויגשו ראשי אבות הלוים אל אלעזר הכהן ואל יהושע בן נון ואל ראשי אבות המטות לבני ישראל׃
2
וידברו אליהם בשלה בארץ כנען לאמר יהוה צוה ביד משה לתת לנו ערים לשבת ומגרשיהן לבהמתנו׃
3
ויתנו בני ישראל ללוים מנחלתם אל פי יהוה את הערים האלה ואת מגרשיהן׃
4
ויצא הגורל למשפחת הקהתי ויהי לבני אהרן הכהן מן הלוים ממטה יהודה וממטה השמעני וממטה בנימן בגורל ערים שלש עשרה׃
5
ולבני קהת הנותרים ממשפחת מטה אפרים וממטה דן ומחצי מטה מנשה בגורל ערים עשר׃
6
ולבני גרשון ממשפחות מטה יששכר וממטה אשר וממטה נפתלי ומחצי מטה מנשה בבשן בגורל ערים שלש עשרה׃
7
לבני מררי למשפחתם ממטה ראובן וממטה גד וממטה זבולן ערים שתים עשרה׃
8
ויתנו בני ישראל ללוים את הערים האלה ואת מגרשיהן כאשר צוה יהוה ביד משה בגורל׃
9
ויתנו ממטה בני יהודה וממטה בני שמעון את הערים האלה אשר יקרא אתהן בשם׃
10
ויהי לבני אהרן ממשפחות הקהתי מבני לוי כי להם היה הגורל ראישנה׃
11
ויתנו להם את קרית ארבע אבי הענוק היא חברון בהר יהודה ואת מגרשה סביבתיה׃
12
ואת שדה העיר ואת חצריה נתנו לכלב בן יפנה באחזתו׃
13
ולבני אהרן הכהן נתנו את עיר מקלט הרצח את חברון ואת מגרשה ואת לבנה ואת מגרשה׃
14
ואת יתר ואת מגרשה ואת אשתמע ואת מגרשה׃
15
ואת חלן ואת מגרשה ואת דבר ואת מגרשה׃
16
ואת עין ואת מגרשה ואת יטה ואת מגרשה את בית שמש ואת מגרשה ערים תשע מאת שני השבטים האלה׃
17
וממטה בנימן את גבעון ואת מגרשה את גבע ואת מגרשה׃
18
את ענתות ואת מגרשה ואת עלמון ואת מגרשה ערים ארבע׃
19
כל ערי בני אהרן הכהנים שלש עשרה ערים ומגרשיהן׃
20
ולמשפחות בני קהת הלוים הנותרים מבני קהת ויהי ערי גורלם ממטה אפרים׃
21
ויתנו להם את עיר מקלט הרצח את שכם ואת מגרשה בהר אפרים ואת גזר ואת מגרשה׃
22
ואת קבצים ואת מגרשה ואת בית חורן ואת מגרשה ערים ארבע׃
23
וממטה דן את אלתקא ואת מגרשה את גבתון ואת מגרשה׃
24
את אילון ואת מגרשה את גת רמון ואת מגרשה ערים ארבע׃
25
וממחצית מטה מנשה את תענך ואת מגרשה ואת גת רמון ואת מגרשה ערים שתים׃
26
כל ערים עשר ומגרשיהן למשפחות בני קהת הנותרים׃
27
ולבני גרשון ממשפחת הלוים מחצי מטה מנשה את עיר מקלט הרצח את גלון בבשן ואת מגרשה ואת בעשתרה ואת מגרשה ערים שתים׃
28
וממטה יששכר את קשיון ואת מגרשה את דברת ואת מגרשה׃
29
את ירמות ואת מגרשה את עין גנים ואת מגרשה ערים ארבע׃
30
וממטה אשר את משאל ואת מגרשה את עבדון ואת מגרשה׃
31
את חלקת ואת מגרשה ואת רחב ואת מגרשה ערים ארבע׃
32
וממטה נפתלי את עיר מקלט הרצח את קדש בגליל ואת מגרשה ואת חמת דאר ואת מגרשה ואת קרתן ואת מגרשה ערים שלש׃
33
כל ערי הגרשני למשפחתם שלש עשרה עיר ומגרשיהן׃
34
ולמשפחות בני מררי הלוים הנותרים מאת מטה זבולן את יקנעם ואת מגרשה את קרתה ואת מגרשה׃
35
את דמנה ואת מגרשה את נהלל ואת מגרשה ערים ארבע׃
36
וממטה ראובן את בצר ואת מגרשה ואת יהצה ואת מגרשה׃
37
את קדמות ואת מגרשה ואת מיפעת ואת מגרשה ערים ארבע׃
38
וממטה גד את עיר מקלט הרצח את רמת בגלעד ואת מגרשה ואת מחנים ואת מגרשה׃
39
את חשבון ואת מגרשה את יעזר ואת מגרשה כל ערים ארבע׃
40
כל הערים לבני מררי למשפחתם הנותרים ממשפחות הלוים ויהי גורלם ערים שתים עשרה׃
41
כל ערי הלוים בתוך אחזת בני ישראל ערים ארבעים ושמנה ומגרשיהן׃
42
תהיינה הערים האלה עיר עיר ומגרשיה סביבתיה כן לכל הערים האלה׃
43
ויתן יהוה לישראל את כל הארץ אשר נשבע לתת לאבותם וירשוה וישבו בה׃
44
וינח יהוה להם מסביב ככל אשר נשבע לאבותם ולא עמד איש בפניהם מכל איביהם את כל איביהם נתן יהוה בידם׃
45
לא נפל דבר מכל הדבר הטוב אשר דבר יהוה אל בית ישראל הכל בא׃
1 Chroniques 4:24-31
24
בני שמעון נמואל וימין יריב זרח שאול׃
25
שלם בנו מבשם בנו משמע בנו׃
26
ובני משמע חמואל בנו זכור בנו שמעי בנו׃
27
ולשמעי בנים ששה עשר ובנות שש ולאחיו אין בנים רבים וכל משפחתם לא הרבו עד בני יהודה׃
28
וישבו בבאר שבע ומולדה וחצר שועל׃
29
ובבלהה ובעצם ובתולד׃
30
ובבתואל ובחרמה ובציקלג׃
31
ובבית מרכבות ובחצר סוסים ובבית בראי ובשערים אלה עריהם עד מלך דויד׃
1 Chroniques 4:39-31
1 Chroniques 4:40-31
1 Chroniques 6:65
ויתנו בגורל ממטה בני יהודה וממטה בני שמעון וממטה בני בנימן את הערים האלה אשר יקראו אתהם בשמות׃