Génèse 27:27-29
27
ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו יהוה׃
28
ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן ותירש׃
29
יעבדוך עמים וישתחו לך לאמים הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך ארריך ארור ומברכיך ברוך׃
Génèse 27:39-29
Génèse 27:40-29
Génèse 28:3
ואל שדי יברך אתך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים׃
Génèse 28:4
ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך אתך לרשתך את ארץ מגריך אשר נתן אלהים לאברהם׃
Ephésiens 1:3
ברוך הוא האלהים ואבי אדנינו ישוע המשיח אשר ברכנו בכל ברכת רוח במרומים במשיח׃
Deutéronome 33:15
ומראש הררי קדם וממגד גבעות עולם׃
Psaumes 89:36
זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי׃
Esaïe 54:10
כי ההרים ימושו והגבעות תמוטנה וחסדי מאתך לא ימוש וברית שלומי לא תמוט אמר מרחמך יהוה׃
Ezechiel 37:25
וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב אשר ישבו בה אבותיכם וישבו עליה המה ובניהם ובני בניהם עד עולם ודוד עבדי נשיא להם לעולם׃
Ezechiel 37:26
וכרתי להם ברית שלום ברית עולם יהיה אותם ונתתים והרביתי אותם ונתתי את מקדשי בתוכם לעולם׃
Jonas 2:6
לקצבי הרים ירדתי הארץ ברחיה בעדי לעולם ותעל משחת חיי יהוה אלהי׃
Habaquq 3:6
עמד וימדד ארץ ראה ויתר גוים ויתפצצו הררי עד שחו גבעות עולם הליכות עולם לו׃
Deutéronome 33:16
וממגד ארץ ומלאה ורצון שכני סנה תבואתה לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו׃
Psaumes 132:18
אויביו אלביש בשת ועליו יציץ נזרו׃
Génèse 37:28
ויעברו אנשים מדינים סחרים וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור וימכרו את יוסף לישמעאלים בעשרים כסף ויביאו את יוסף מצרימה׃
Nombres 6:2
דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש או אשה כי יפלא לנדר נדר נזיר להזיר ליהוה׃
Psaumes 105:17-22
17
שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף׃
18
ענו בכבל רגליו ברזל באה נפשו׃
19
עד עת בא דברו אמרת יהוה צרפתהו׃
20
שלח מלך ויתירהו משל עמים ויפתחהו׃
21
שמו אדון לביתו ומשל בכל קנינו׃
22
לאסר שריו בנפשו וזקניו יחכם׃
Esaïe 66:5
שמעו דבר יהוה החרדים אל דברו אמרו אחיכם שנאיכם מנדיכם למען שמי יכבד יהוה ונראה בשמחתכם והם יבשו׃
Actes 7:9
ויקנאו האבות ביוסף וימכרו אותו מצרימה ואלהים היה עמו׃