Génèse 42:37
ויאמר ראובן אל אביו לאמר את שני בני תמית אם לא אביאנו אליך תנה אתו על ידי ואני אשיבנו אליך׃
Génèse 44:32
כי עבדך ערב את הנער מעם אבי לאמר אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל הימים׃
Génèse 44:33
ועתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדני והנער יעל עם אחיו׃
1 Rois 1:21
והיה כשכב אדני המלך עם אבתיו והייתי אני ובני שלמה חטאים׃
Job 17:3
שימה נא ערבני עמך מי הוא לידי יתקע׃
Psaumes 119:122
ערב עבדך לטוב אל יעשקני זדים׃
Philemon 1:18
ואם הרע לך בדבר או חיב הוא לך דבר חשבהו לי׃
Philemon 1:19
אני פולוס כתבתי בידי אני אשלם ולא אמר כי אתה חיב לי גם את נפשך׃
Hébreux 7:22
גם הברית טובה ויתרה היא אשר ישוע ערב אותה׃
Génèse 9:5
ואך את דמכם לנפשתיכם אדרש מיד כל חיה אדרשנו ומיד האדם מיד איש אחיו אדרש את נפש האדם׃
Génèse 31:39
טרפה לא הבאתי אליך אנכי אחטנה מידי תבקשנה גנבתי יום וגנבתי לילה׃
Ezechiel 3:18
באמרי לרשע מות תמות ולא הזהרתו ולא דברת להזהיר רשע מדרכו הרשעה לחיתו הוא רשע בעונו ימות ודמו מידך אבקש׃
Ezechiel 3:20
ובשוב צדיק מצדקו ועשה עול ונתתי מכשול לפניו הוא ימות כי לא הזהרתו בחטאתו ימות ולא תזכרן צדקתו אשר עשה ודמו מידך אבקש׃
Ezechiel 33:6
והצפה כי יראה את החרב באה ולא תקע בשופר והעם לא נזהר ותבוא חרב ותקח מהם נפש הוא בעונו נלקח ודמו מיד הצפה אדרש׃
Ezechiel 33:8
באמרי לרשע רשע מות תמות ולא דברת להזהיר רשע מדרכו הוא רשע בעונו ימות ודמו מידך אבקש׃
Luc 11:50
למען ידרש מן הדור הזה דם כל הנביאים אשר נשפך למן הוסד הארץ׃