Génèse 30:22-24
22
ויזכר אלהים את רחל וישמע אליה אלהים ויפתח את רחמה׃
23
ותהר ותלד בן ותאמר אסף אלהים את חרפתי׃
24
ותקרא את שמו יוסף לאמר יסף יהוה לי בן אחר׃
Génèse 35:17
ויהי בהקשתה בלדתה ותאמר לה המילדת אל תיראי כי גם זה לך בן׃
Génèse 35:18
ויהי בצאת נפשה כי מתה ותקרא שמו בן אוני ואביו קרא לו בנימין׃
Génèse 42:11
כלנו בני איש אחד נחנו כנים אנחנו לא היו עבדיך מרגלים׃
Génèse 42:13
ויאמרו שנים עשר עבדיך אחים אנחנו בני איש אחד בארץ כנען והנה הקטן את אבינו היום והאחד איננו׃
Génèse 45:8
ועתה לא אתם שלחתם אתי הנה כי האלהים וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומשל בכל ארץ מצרים׃
Josué 7:19
ויאמר יהושע אל עכן בני שים נא כבוד ליהוה אלהי ישראל ותן לו תודה והגד נא לי מה עשית אל תכחד ממני׃
2 Chroniques 29:11
בני עתה אל תשלו כי בכם בחר יהוה לעמד לפניו לשרתו ולהיות לו משרתים ומקטרים׃
Psaumes 133:1
שיר המעלות לדוד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד׃
Psaumes 133:2
כשמן הטוב על הראש ירד על הזקן זקן אהרן שירד על פי מדותיו׃
Matthieu 9:2
והנה הם מביאים אליו איש נכה אברים והוא משכב על המטה ויהי כראות ישוע את אמונתם ויאמר אל נכה האברים חזק בני נסלחו לך חטאתיך׃
Matthieu 9:22
ויפן ישוע וירא אותה ויאמר חזקי בתי אמונתך הושיעה לך ותושע האשה מן השעה ההיא׃
Marc 10:24
ויבהלו התלמידים על דבריו ויסף ישוע ויען ויאמר להם בני מה קשה לבטחים על חילם לבוא אל מלכות האלהים׃
1 Timothée 1:2
אל טימותיוס בנו האמתי באמונה חסד ורחמים ושלום מאת אלהים אבינו והמשיח ישוע אדנינו׃
Hébreux 13:1
אהבת האחים תעמד׃
Nombres 6:25
יאר יהוה פניו אליך ויחנך׃
Psaumes 111:4
זכר עשה לנפלאתיו חנון ורחום יהוה׃
Psaumes 112:4
זרח בחשך אור לישרים חנון ורחום וצדיק׃
Esaïe 30:19
כי עם בציון ישב בירושלם בכו לא תבכה חנון יחנך לקול זעקך כשמעתו ענך׃
Esaïe 33:2
יהוה חננו לך קוינו היה זרעם לבקרים אף ישועתנו בעת צרה׃
Malachie 1:9
ועתה חלו נא פני אל ויחננו מידכם היתה זאת הישא מכם פנים אמר יהוה צבאות׃