Génèse 43:3
ויאמר אליו יהודה לאמר העד העד בנו האיש לאמר לא תראו פני בלתי אחיכם אתכם׃
Génèse 43:7
ויאמרו שאול שאל האיש לנו ולמולדתנו לאמר העוד אביכם חי היש לכם אח ונגד לו על פי הדברים האלה הידוע נדע כי יאמר הורידו את אחיכם׃
Génèse 42:3
וירדו אחי יוסף עשרה לשבר בר ממצרים׃
Génèse 42:10
ויאמרו אליו לא אדני ועבדיך באו לשבר אכל׃
Génèse 42:27
ויפתח האחד את שקו לתת מספוא לחמרו במלון וירא את כספו והנה הוא בפי אמתחתו׃
Génèse 42:35
ויהי הם מריקים שקיהם והנה איש צרור כספו בשקו ויראו את צררות כספיהם המה ואביהם וייראו׃