Génèse 17:1
ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא יהוה אל אברם ויאמר אליו אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים׃
Génèse 22:14
ויקרא אברהם שם המקום ההוא יהוה יראה אשר יאמר היום בהר יהוה יראה׃
Génèse 32:11-28
11
הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנכי אתו פן יבוא והכני אם על בנים׃
12
ואתה אמרת היטב איטיב עמך ושמתי את זרעך כחול הים אשר לא יספר מרב׃
13
וילן שם בלילה ההוא ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו׃
14
עזים מאתים ותישים עשרים רחלים מאתים ואילים עשרים׃
15
גמלים מיניקות ובניהם שלשים פרות ארבעים ופרים עשרה אתנת עשרים ועירם עשרה׃
16
ויתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו ויאמר אל עבדיו עברו לפני ורוח תשימו בין עדר ובין עדר׃
17
ויצו את הראשון לאמר כי יפגשך עשו אחי ושאלך לאמר למי אתה ואנה תלך ולמי אלה לפניך׃
18
ואמרת לעבדך ליעקב מנחה הוא שלוחה לאדני לעשו והנה גם הוא אחרינו׃
19
ויצו גם את השני גם את השלישי גם את כל ההלכים אחרי העדרים לאמר כדבר הזה תדברון אל עשו במצאכם אתו׃
20
ואמרתם גם הנה עבדך יעקב אחרינו כי אמר אכפרה פניו במנחה ההלכת לפני ואחרי כן אראה פניו אולי ישא פני׃
21
ותעבר המנחה על פניו והוא לן בלילה ההוא במחנה׃
22
ויקם בלילה הוא ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחתיו ואת אחד עשר ילדיו ויעבר את מעבר יבק׃
23
ויקחם ויעברם את הנחל ויעבר את אשר לו׃
24
ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר׃
25
וירא כי לא יכל לו ויגע בכף ירכו ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עמו׃
26
ויאמר שלחני כי עלה השחר ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני׃
27
ויאמר אליו מה שמך ויאמר יעקב׃
28
ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל׃
Génèse 39:21
ויהי יהוה את יוסף ויט אליו חסד ויתן חנו בעיני שר בית הסהר׃
Esdras 7:27
ברוך יהוה אלהי אבותינו אשר נתן כזאת בלב המלך לפאר את בית יהוה אשר בירושלם׃
Néhémie 1:11
אנא אדני תהי נא אזנך קשבת אל תפלת עבדך ואל תפלת עבדיך החפצים ליראה את שמך והצליחה נא לעבדך היום ותנהו לרחמים לפני האיש הזה ואני הייתי משקה למלך׃
Ester 4:16
לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלשת ימים לילה ויום גם אני ונערתי אצום כן ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת וכאשר אבדתי אבדתי׃
Psaumes 37:5-7
5
גול על יהוה דרכך ובטח עליו והוא יעשה׃
6
והוציא כאור צדקך ומשפטך כצהרים׃
7
דום ליהוה והתחולל לו אל תתחר במצליח דרכו באיש עשה מזמות׃
Psaumes 85:7
הראנו יהוה חסדך וישעך תתן לנו׃
Psaumes 100:5
כי טוב יהוה לעולם חסדו ועד דר ודר אמונתו׃
Psaumes 119:41
ויבאני חסדך יהוה תשועתך כאמרתך׃
Proverbes 1:1
משלי שלמה בן דוד מלך ישראל׃
Proverbes 16:7
ברצות יהוה דרכי איש גם אויביו ישלם אתו׃
Proverbes 21:1
פלגי מים לב מלך ביד יהוה על כל אשר יחפץ יטנו׃
Esaïe 49:13
רנו שמים וגילי ארץ יפצחו הרים רנה כי נחם יהוה עמו ועניו ירחם׃
Luc 1:50
וחסדו לדור דורים על יראיו׃
Actes 7:10
ויצילהו מכל צרותיו ויתן לו חן וחכמה לפני פרעה מלך מצרים וישימהו שליט על מצרים ועל כל ביתו׃
Actes 21:14
ולא אבה שמע ונרף ממנו לאמר רצון יהוה יעשה׃
1 Timothée 1:2
אל טימותיוס בנו האמתי באמונה חסד ורחמים ושלום מאת אלהים אבינו והמשיח ישוע אדנינו׃
1 Timothée 1:16
ובעבור זאת רחמתי למען אשר יראה ישוע המשיח בי בראשונה את כל ארך רוחו להיותי למופת לכל אשר יבאו להאמין בו לחיי עולם׃
Tite 1:4
אל טיטוס בנו האמתי לפי אמונה אחת חסד ורחמים ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח מושיענו׃
2 Jean 1:3
יהי עמכם חסד ורחמים ושלום מאת האלהים אבינו ומאת אדנינו ישוע המשיח בן האב באמת ובאהבה׃
Ester 4:16
לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלשת ימים לילה ויום גם אני ונערתי אצום כן ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת וכאשר אבדתי אבדתי׃