Génèse 43:14
ואל שדי יתן לכם רחמים לפני האיש ושלח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין ואני כאשר שכלתי שכלתי׃
Ester 4:16
לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלשת ימים לילה ויום גם אני ונערתי אצום כן ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת וכאשר אבדתי אבדתי׃
Actes 21:14
ולא אבה שמע ונרף ממנו לאמר רצון יהוה יעשה׃
Génèse 32:13-21
13
וילן שם בלילה ההוא ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו׃
14
עזים מאתים ותישים עשרים רחלים מאתים ואילים עשרים׃
15
גמלים מיניקות ובניהם שלשים פרות ארבעים ופרים עשרה אתנת עשרים ועירם עשרה׃
16
ויתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו ויאמר אל עבדיו עברו לפני ורוח תשימו בין עדר ובין עדר׃
17
ויצו את הראשון לאמר כי יפגשך עשו אחי ושאלך לאמר למי אתה ואנה תלך ולמי אלה לפניך׃
18
ואמרת לעבדך ליעקב מנחה הוא שלוחה לאדני לעשו והנה גם הוא אחרינו׃
19
ויצו גם את השני גם את השלישי גם את כל ההלכים אחרי העדרים לאמר כדבר הזה תדברון אל עשו במצאכם אתו׃
20
ואמרתם גם הנה עבדך יעקב אחרינו כי אמר אכפרה פניו במנחה ההלכת לפני ואחרי כן אראה פניו אולי ישא פני׃
21
ותעבר המנחה על פניו והוא לן בלילה ההוא במחנה׃
Génèse 33:10
ויאמר יעקב אל נא אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי כי על כן ראיתי פניך כראת פני אלהים ותרצני׃
Génèse 37:25
וישבו לאכל לחם וישאו עיניהם ויראו והנה ארחת ישמעאלים באה מגלעד וגמליהם נשאים נכאת וצרי ולט הולכים להוריד מצרימה׃
Deutéronome 33:14
וממגד תבואת שמש וממגד גרש ירחים׃
1 Samuel 9:7
ויאמר שאול לנערו והנה נלך ומה נביא לאיש כי הלחם אזל מכלינו ותשורה אין להביא לאיש האלהים מה אתנו׃
1 Samuel 25:27
ועתה הברכה הזאת אשר הביא שפחתך לאדני ונתנה לנערים המתהלכים ברגלי אדני׃
1 Rois 4:21
ושלמה היה מושל בכל הממלכות מן הנהר ארץ פלשתים ועד גבול מצרים מגשים מנחה ועבדים את שלמה כל ימי חייו׃
1 Rois 10:25
והמה מבאים איש מנחתו כלי כסף וכלי זהב ושלמות ונשק ובשמים סוסים ופרדים דבר שנה בשנה׃
1 Rois 15:19
ברית ביני ובינך בין אבי ובין אביך הנה שלחתי לך שחד כסף וזהב לך הפרה את בריתך את בעשא מלך ישראל ויעלה מעלי׃
2 Rois 8:8
ויאמר המלך אל חזהאל קח בידך מנחה ולך לקראת איש האלהים ודרשת את יהוה מאותו לאמר האחיה מחלי זה׃
2 Rois 16:8
ויקח אחז את הכסף ואת הזהב הנמצא בית יהוה ובאצרות בית המלך וישלח למלך אשור שחד׃
2 Rois 20:12
בעת ההיא שלח בראדך בלאדן בן בלאדן מלך בבל ספרים ומנחה אל חזקיהו כי שמע כי חלה חזקיהו׃
Psaumes 68:29
מהיכלך על ירושלם לך יובילו מלכים שי׃
Psaumes 72:10
מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו מלכי שבא וסבא אשכר יקריבו׃
Psaumes 76:11
נדרו ושלמו ליהוה אלהיכם כל סביביו יובילו שי למורא׃
Proverbes 17:18
אדם חסר לב תוקע כף ערב ערבה לפני רעהו׃
Proverbes 18:16
מתן אדם ירחיב לו ולפני גדלים ינחנו׃
Proverbes 19:6
רבים יחלו פני נדיב וכל הרע לאיש מתן׃
Proverbes 21:14
מתן בסתר יכפה אף ושחד בחק חמה עזה׃
Ezechiel 27:17
יהודה וארץ ישראל המה רכליך בחטי מנית ופנג ודבש ושמן וצרי נתנו מערבך׃
Génèse 37:25
וישבו לאכל לחם וישאו עיניהם ויראו והנה ארחת ישמעאלים באה מגלעד וגמליהם נשאים נכאת וצרי ולט הולכים להוריד מצרימה׃
Jérémie 8:22
הצרי אין בגלעד אם רפא אין שם כי מדוע לא עלתה ארכת בת עמי׃
Ezechiel 27:15
בני דדן רכליך איים רבים סחרת ידך קרנות שן והובנים השיבו אשכרך׃
Lévitique 20:24
ואמר לכם אתם תירשו את אדמתם ואני אתננה לכם לרשת אתה ארץ זבת חלב ודבש אני יהוה אלהיכם אשר הבדלתי אתכם מן העמים׃
1 Rois 10:15
לבד מאנשי התרים ומסחר הרכלים וכל מלכי הערב ופחות הארץ׃
Cantique des Cantiques 4:10
מה יפו דדיך אחתי כלה מה טבו דדיך מיין וריח שמניך מכל בשמים׃
Cantique des Cantiques 4:14-16
14
נרד וכרכם קנה וקנמון עם כל עצי לבונה מר ואהלות עם כל ראשי בשמים׃
15
מעין גנים באר מים חיים ונזלים מן לבנון׃
16
עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני יזלו בשמיו יבא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו׃
Cantique des Cantiques 5:1
באתי לגני אחתי כלה אריתי מורי עם בשמי אכלתי יערי עם דבשי שתיתי ייני עם חלבי אכלו רעים שתו ושכרו דודים׃
Cantique des Cantiques 8:14
ברח דודי ודמה לך לצבי או לעפר האילים על הרי בשמים׃