Génèse 12:10
ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ׃
Génèse 26:1
ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם וילך יצחק אל אבימלך מלך פלשתים גררה׃
Génèse 41:57
וכל הארץ באו מצרימה לשבר אל יוסף כי חזק הרעב בכל הארץ׃
Actes 7:11
ויהי רעב על כל ארץ מצרים וכנען וצרה גדולה ואבותינו לא מצאו אכל׃
Actes 11:28
ויקם אחד מהם ושמו אגבוס ויגד על פי הרוח כי רעב גדול יבוא על כל ישבי תבל ויהי כן בימי קלודיוס׃