Génèse 37:20-35
20
ועתה לכו ונהרגהו ונשלכהו באחד הברות ואמרנו חיה רעה אכלתהו ונראה מה יהיו חלמתיו׃
21
וישמע ראובן ויצלהו מידם ויאמר לא נכנו נפש׃
22
ויאמר אלהם ראובן אל תשפכו דם השליכו אתו אל הבור הזה אשר במדבר ויד אל תשלחו בו למען הציל אתו מידם להשיבו אל אביו׃
23
ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו ויפשיטו את יוסף את כתנתו את כתנת הפסים אשר עליו׃
24
ויקחהו וישלכו אתו הברה והבור רק אין בו מים׃
25
וישבו לאכל לחם וישאו עיניהם ויראו והנה ארחת ישמעאלים באה מגלעד וגמליהם נשאים נכאת וצרי ולט הולכים להוריד מצרימה׃
26
ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע כי נהרג את אחינו וכסינו את דמו׃
27
לכו ונמכרנו לישמעאלים וידנו אל תהי בו כי אחינו בשרנו הוא וישמעו אחיו׃
28
ויעברו אנשים מדינים סחרים וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור וימכרו את יוסף לישמעאלים בעשרים כסף ויביאו את יוסף מצרימה׃
29
וישב ראובן אל הבור והנה אין יוסף בבור ויקרע את בגדיו׃
30
וישב אל אחיו ויאמר הילד איננו ואני אנה אני בא׃
31
ויקחו את כתנת יוסף וישחטו שעיר עזים ויטבלו את הכתנת בדם׃
32
וישלחו את כתנת הפסים ויביאו אל אביהם ויאמרו זאת מצאנו הכר נא הכתנת בנך הוא אם לא׃
33
ויכירה ויאמר כתנת בני חיה רעה אכלתהו טרף טרף יוסף׃
34
ויקרע יעקב שמלתיו וישם שק במתניו ויתאבל על בנו ימים רבים׃
35
ויקמו כל בניו וכל בנתיו לנחמו וימאן להתנחם ויאמר כי ארד אל בני אבל שאלה ויבך אתו אביו׃
Génèse 43:14
ואל שדי יתן לכם רחמים לפני האיש ושלח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין ואני כאשר שכלתי שכלתי׃
Génèse 45:28
ויאמר ישראל רב עוד יוסף בני חי אלכה ואראנו בטרם אמות׃
Génèse 47:12
ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו לחם לפי הטף׃
1 Samuel 27:1
ויאמר דוד אל לבו עתה אספה יום אחד ביד שאול אין לי טוב כי המלט אמלט אל ארץ פלשתים ונואש ממני שאול לבקשני עוד בכל גבול ישראל ונמלטתי מידו׃
Job 7:7
זכר כי רוח חיי לא תשוב עיני לראות טוב׃
Psaumes 34:19
רבות רעות צדיק ומכלם יצילנו יהוה׃
Ecclesiaste 7:8
טוב אחרית דבר מראשיתו טוב ארך רוח מגבה רוח׃
Esaïe 27:9
לכן בזאת יכפר עון יעקב וזה כל פרי הסר חטאתו בשומו כל אבני מזבח כאבני גר מנפצות לא יקמו אשרים וחמנים׃
Esaïe 38:10
אני אמרתי בדמי ימי אלכה בשערי שאול פקדתי יתר שנותי׃
Esaïe 41:10
אל תירא כי עמך אני אל תשתע כי אני אלהיך אמצתיך אף עזרתיך אף תמכתיך בימין צדקי׃
Esaïe 41:13
כי אני יהוה אלהיך מחזיק ימינך האמר לך אל תירא אני עזרתיך׃
Esaïe 41:14
אל תיראי תולעת יעקב מתי ישראל אני עזרתיך נאם יהוה וגאלך קדוש ישראל׃
Matthieu 14:31
וימהר ישוע לשלח את ידו ויחזק בו ויאמר אליו קטן האמונה למה לחק לבך׃
Romains 8:28
והנה ידענו כי לאהבי אלהים הקרואים בעצתו הכל יעזר לטוב להם׃
Romains 8:31
ועתה מה נאמר על זאת אם האלהים לנו מי יריב אתנו׃
1 Corinthiens 10:13
עדין לא בא עליכם נסיון אחר בלתי אם נסיון בני אדם כי נאמן הוא האלהים אשר לא יניח לנסות אתכם למעלה מיכלתכם כי אם יתן עם הנסיון גם תוצאתיו כדי שתוכלו שאת׃
2 Corinthiens 4:17
כי לחצנו אשר הוא קל ואך לרגע יביא לנו כבוד עולמים גדול ורב עד למאד׃
Jacques 5:7-11
7
לכן אחי דמו והוחילו עד בוא האדון הנה האכר מחכה לטוב תבואת האדמה בהוחילו כי ירד עליה גשם יורה ומלקוש׃
8
כן הוחילו גם אתם ואמצו לבבכם כי קרוב האדון לבא׃
9
אחי אל תתאוננו איש על רעהו פן תשפטו הנה השופט עמד לפתח׃
10
אחי הנביאים אשר דברו בשם יהוה הם יהיו לכם למופת העני והתוחלת׃
11
הנה מאשרים אנחנו את הסבלים את סבלנות איוב שמעתכם ואת אחרית האדון ראיתם כי רחום וחנון יהוה׃