Génèse 43:21
ויהי כי באנו אל המלון ונפתחה את אמתחתינו והנה כסף איש בפי אמתחתו כספנו במשקלו ונשב אתו בידנו׃
Génèse 44:11
וימהרו ויורדו איש את אמתחתו ארצה ויפתחו איש אמתחתו׃
Exode 4:24
ויהי בדרך במלון ויפגשהו יהוה ויבקש המיתו׃
Luc 2:7
ותלד את בנה הבכור ותחתלהו ותשכיבהו באבוס כי לא היה להם מקום במלון׃
Luc 10:34
ויגש אליו ויחבש את פצעיו ויסוכם בשמן ויין ויעלהו על בהמתו ויוליכהו אל המלון ויכלכלהו׃