Génèse 41:9
וידבר שר המשקים את פרעה לאמר את חטאי אני מזכיר היום׃
Nombres 32:23
ואם לא תעשון כן הנה חטאתם ליהוה ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם׃
2 Samuel 12:13
ויאמר דוד אל נתן חטאתי ליהוה ויאמר נתן אל דוד גם יהוה העביר חטאתך לא תמות׃
1 Rois 17:18
ותאמר אל אליהו מה לי ולך איש האלהים באת אלי להזכיר את עוני ולהמית את בני׃
Job 33:27
ישר על אנשים ויאמר חטאתי וישר העויתי ולא שוה לי׃
Job 33:28
פדה נפשי מעבר בשחת וחיתי באור תראה׃
Job 34:31
כי אל אל האמר נשאתי לא אחבל׃
Job 34:32
בלעדי אחזה אתה הרני אם עול פעלתי לא אסיף׃
Job 36:8
ואם אסורים בזקים ילכדון בחבלי עני׃
Job 36:9
ויגד להם פעלם ופשעיהם כי יתגברו׃
Osée 5:15
אלך אשובה אל מקומי עד אשר יאשמו ובקשו פני בצר להם ישחרנני׃
Matthieu 27:3
וירא יהודה המסר אותו כי הרשיעהו וינחם וישב את שלשים הכסף אל הכהנים הגדולים והזקנים לאמר׃
Matthieu 27:4
חטאתי כי דם נקי הסגרתי והם אמרו מה לנו ולזאת אתה תראה׃
Marc 9:44
אשר שם תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה׃
Marc 9:46
אשר שם תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה׃
Marc 9:48
אשר שם תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה׃
Luc 16:28
כי יש לי חמשה אחים למען יעיד בהם פן יבאו גם הם אל מקום המעצבה הזה׃
Actes 19:18
ורבים מן המאמינים באו ויתודו ויודיעו את אשר עשו׃
Génèse 37:23-28
23
ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו ויפשיטו את יוסף את כתנתו את כתנת הפסים אשר עליו׃
24
ויקחהו וישלכו אתו הברה והבור רק אין בו מים׃
25
וישבו לאכל לחם וישאו עיניהם ויראו והנה ארחת ישמעאלים באה מגלעד וגמליהם נשאים נכאת וצרי ולט הולכים להוריד מצרימה׃
26
ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע כי נהרג את אחינו וכסינו את דמו׃
27
לכו ונמכרנו לישמעאלים וידנו אל תהי בו כי אחינו בשרנו הוא וישמעו אחיו׃
28
ויעברו אנשים מדינים סחרים וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור וימכרו את יוסף לישמעאלים בעשרים כסף ויביאו את יוסף מצרימה׃
Juges 1:7
ויאמר אדני בזק שבעים מלכים בהנות ידיהם ורגליהם מקצצים היו מלקטים תחת שלחני כאשר עשיתי כן שלם לי אלהים ויביאהו ירושלם וימת שם׃
Proverbes 21:13
אטם אזנו מזעקת דל גם הוא יקרא ולא יענה׃
Proverbes 24:11
הצל לקחים למות ומטים להרג אם תחשוך׃
Proverbes 24:12
כי תאמר הן לא ידענו זה הלא תכן לבות הוא יבין ונצר נפשך הוא ידע והשיב לאדם כפעלו׃
Proverbes 28:17
אדם עשק בדם נפש עד בור ינוס אל יתמכו בו׃
Jérémie 2:17
הלוא זאת תעשה לך עזבך את יהוה אלהיך בעת מוליכך בדרך׃
Jérémie 2:19
תיסרך רעתך ומשבותיך תוכחך ודעי וראי כי רע ומר עזבך את יהוה אלהיך ולא פחדתי אליך נאם אדני יהוה צבאות׃
Jérémie 4:18
דרכך ומעלליך עשו אלה לך זאת רעתך כי מר כי נגע עד לבך׃
Jérémie 34:17
לכן כה אמר יהוה אתם לא שמעתם אלי לקרא דרור איש לאחיו ואיש לרעהו הנני קרא לכם דרור נאם יהוה אל החרב אל הדבר ואל הרעב ונתתי אתכם לזועה לכל ממלכות הארץ׃
Matthieu 7:2
כי במשפט אשר אתם שפטים בו תשפטו ובמדה אשר אתם מדדים בה ימד לכם׃
1 Jean 1:9
ואם נתודה את חטאתינו נאמן הוא וצדיק לסלח לנו את חטאתינו ולטהרנו מכל עון׃
Jacques 2:13
כי אין חסד בדין לאשר לא עשה חסד והחסד יתגאה על הדין׃
Proverbes 1:27
בבא כשאוה פחדכם ואידכם כסופה יאתה בבא עליכם צרה וצוקה׃
Proverbes 1:28
אז יקראנני ולא אענה ישחרנני ולא ימצאנני׃