Génèse 42:9-11
9
ויזכר יוסף את החלמות אשר חלם להם ויאמר אלהם מרגלים אתם לראות את ערות הארץ באתם׃
10
ויאמרו אליו לא אדני ועבדיך באו לשבר אכל׃
11
כלנו בני איש אחד נחנו כנים אנחנו לא היו עבדיך מרגלים׃
Job 13:24
למה פניך תסתיר ותחשבני לאויב לך׃
Job 19:11
ויחר עלי אפו ויחשבני לו כצריו׃
Matthieu 15:21-28
21
ויצא ישוע משם ויסר אל גלילות צור וצידון׃
22
והנה אשה כנענית יצאה מן הגבולות ההם ותצעק אליו לאמר חנני אדני בן דוד כי בתי מענה מאד על ידי שד׃
23
והוא לא ענה אתה דבר ויגשו תלמידיו ויבקשו ממנו לאמר שלחה כי צעקת היא אחרינו׃
24
ויען ויאמר לא שלחתי כי אם אל הצאן האבדות לבית ישראל׃
25
והיא באה ותשתחו לו לאמר אדני עזרני׃
26
ויען ויאמר לא טוב לקחת את לחם הבנים ולהשליכו לצעירי הכלבים׃
27
ותאמר כן אדני אפס כי גם צעירי הכלבים יאכלו מפרורים הנפלים מעל שלחן אדניהם׃
28
ויען ישוע ויאמר אליה אשה גדלה אמונתך יהי לך כרצונך ותרפא בתה מן השעה ההיא׃