Génèse 42:11
כלנו בני איש אחד נחנו כנים אנחנו לא היו עבדיך מרגלים׃
Génèse 42:32
שנים עשר אנחנו אחים בני אבינו האחד איננו והקטן היום את אבינו בארץ כנען׃
Génèse 29:32-35
32
ותהר לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן כי אמרה כי ראה יהוה בעניי כי עתה יאהבני אישי׃
33
ותהר עוד ותלד בן ותאמר כי שמע יהוה כי שנואה אנכי ויתן לי גם את זה ותקרא שמו שמעון׃
34
ותהר עוד ותלד בן ותאמר עתה הפעם ילוה אישי אלי כי ילדתי לו שלשה בנים על כן קרא שמו לוי׃
35
ותהר עוד ותלד בן ותאמר הפעם אודה את יהוה על כן קראה שמו יהודה ותעמד מלדת׃
Génèse 30:6-24
6
ותאמר רחל דנני אלהים וגם שמע בקלי ויתן לי בן על כן קראה שמו דן׃
7
ותהר עוד ותלד בלהה שפחת רחל בן שני ליעקב׃
8
ותאמר רחל נפתולי אלהים נפתלתי עם אחתי גם יכלתי ותקרא שמו נפתלי׃
9
ותרא לאה כי עמדה מלדת ותקח את זלפה שפחתה ותתן אתה ליעקב לאשה׃
10
ותלד זלפה שפחת לאה ליעקב בן׃
11
ותאמר לאה בגד ותקרא את שמו גד׃
12
ותלד זלפה שפחת לאה בן שני ליעקב׃
13
ותאמר לאה באשרי כי אשרוני בנות ותקרא את שמו אשר׃
14
וילך ראובן בימי קציר חטים וימצא דודאים בשדה ויבא אתם אל לאה אמו ותאמר רחל אל לאה תני נא לי מדודאי בנך׃
15
ותאמר לה המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני ותאמר רחל לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך׃
16
ויבא יעקב מן השדה בערב ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי תבוא כי שכר שכרתיך בדודאי בני וישכב עמה בלילה הוא׃
17
וישמע אלהים אל לאה ותהר ותלד ליעקב בן חמישי׃
18
ותאמר לאה נתן אלהים שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי ותקרא שמו יששכר׃
19
ותהר עוד לאה ותלד בן ששי ליעקב׃
20
ותאמר לאה זבדני אלהים אתי זבד טוב הפעם יזבלני אישי כי ילדתי לו ששה בנים ותקרא את שמו זבלון׃
21
ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה׃
22
ויזכר אלהים את רחל וישמע אליה אלהים ויפתח את רחמה׃
23
ותהר ותלד בן ותאמר אסף אלהים את חרפתי׃
24
ותקרא את שמו יוסף לאמר יסף יהוה לי בן אחר׃
Génèse 35:16-26
16
ויסעו מבית אל ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה ותלד רחל ותקש בלדתה׃
17
ויהי בהקשתה בלדתה ותאמר לה המילדת אל תיראי כי גם זה לך בן׃
18
ויהי בצאת נפשה כי מתה ותקרא שמו בן אוני ואביו קרא לו בנימין׃
19
ותמת רחל ותקבר בדרך אפרתה הוא בית לחם׃
20
ויצב יעקב מצבה על קברתה הוא מצבת קברת רחל עד היום׃
21
ויסע ישראל ויט אהלה מהלאה למגדל עדר׃
22
ויהי בשכן ישראל בארץ ההוא וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו וישמע ישראל ויהיו בני יעקב שנים עשר׃
23
בני לאה בכור יעקב ראובן ושמעון ולוי ויהודה ויששכר וזבלון׃
24
בני רחל יוסף ובנימן׃
25
ובני בלהה שפחת רחל דן ונפתלי׃
26
ובני זלפה שפחת לאה גד ואשר אלה בני יעקב אשר ילד לו בפדן ארם׃
Génèse 43:7
ויאמרו שאול שאל האיש לנו ולמולדתנו לאמר העוד אביכם חי היש לכם אח ונגד לו על פי הדברים האלה הידוע נדע כי יאמר הורידו את אחיכם׃
Génèse 46:8-27
8
ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו בכר יעקב ראובן׃
9
ובני ראובן חנוך ופלוא וחצרון וכרמי׃
10
ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול בן הכנענית׃
11
ובני לוי גרשון קהת ומררי׃
12
ובני יהודה ער ואונן ושלה ופרץ וזרח וימת ער ואונן בארץ כנען ויהיו בני פרץ חצרון וחמול׃
13
ובני יששכר תולע ופוה ויוב ושמרון׃
14
ובני זבולן סרד ואלון ויחלאל׃
15
אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם ואת דינה בתו כל נפש בניו ובנותיו שלשים ושלש׃
16
ובני גד צפיון וחגי שוני ואצבן ערי וארודי ואראלי׃
17
ובני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח אחתם ובני בריעה חבר ומלכיאל׃
18
אלה בני זלפה אשר נתן לבן ללאה בתו ותלד את אלה ליעקב שש עשרה נפש׃
19
בני רחל אשת יעקב יוסף ובנימן׃
20
ויולד ליוסף בארץ מצרים אשר ילדה לו אסנת בת פוטי פרע כהן אן את מנשה ואת אפרים׃
21
ובני בנימן בלע ובכר ואשבל גרא ונעמן אחי וראש מפים וחפים וארד׃
22
אלה בני רחל אשר ילד ליעקב כל נפש ארבעה עשר׃
23
ובני דן חשים׃
24
ובני נפתלי יחצאל וגוני ויצר ושלם׃
25
אלה בני בלהה אשר נתן לבן לרחל בתו ותלד את אלה ליעקב כל נפש שבעה׃
26
כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה יצאי ירכו מלבד נשי בני יעקב כל נפש ששים ושש׃
27
ובני יוסף אשר ילד לו במצרים נפש שנים כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים׃
Exode 1:2-5
2
ראובן שמעון לוי ויהודה׃
3
יששכר זבולן ובנימן׃
4
דן ונפתלי גד ואשר׃
5
ויהי כל נפש יצאי ירך יעקב שבעים נפש ויוסף היה במצרים׃
Nombres 1:1-54
1
וידבר יהוה אל משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמר׃
2
שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית אבתם במספר שמות כל זכר לגלגלתם׃
3
מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל תפקדו אתם לצבאתם אתה ואהרן׃
4
ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית אבתיו הוא׃
5
ואלה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם לראובן אליצור בן שדיאור׃
6
לשמעון שלמיאל בן צורישדי׃
7
ליהודה נחשון בן עמינדב׃
8
ליששכר נתנאל בן צוער׃
9
לזבולן אליאב בן חלן׃
10
לבני יוסף לאפרים אלישמע בן עמיהוד למנשה גמליאל בן פדהצור׃
11
לבנימן אבידן בן גדעני׃
12
לדן אחיעזר בן עמישדי׃
13
לאשר פגעיאל בן עכרן׃
14
לגד אליסף בן דעואל׃
15
לנפתלי אחירע בן עינן׃
16
אלה קריאי העדה נשיאי מטות אבותם ראשי אלפי ישראל הם׃
17
ויקח משה ואהרן את האנשים האלה אשר נקבו בשמות׃
18
ואת כל העדה הקהילו באחד לחדש השני ויתילדו על משפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה לגלגלתם׃
19
כאשר צוה יהוה את משה ויפקדם במדבר סיני׃
20
ויהיו בני ראובן בכר ישראל תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות לגלגלתם כל זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃
21
פקדיהם למטה ראובן ששה וארבעים אלף וחמש מאות׃
22
לבני שמעון תולדתם למשפחתם לבית אבתם פקדיו במספר שמות לגלגלתם כל זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃
23
פקדיהם למטה שמעון תשעה וחמשים אלף ושלש מאות׃
24
לבני גד תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃
25
פקדיהם למטה גד חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים׃
26
לבני יהודה תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃
27
פקדיהם למטה יהודה ארבעה ושבעים אלף ושש מאות׃
28
לבני יששכר תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃
29
פקדיהם למטה יששכר ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות׃
30
לבני זבולן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃
31
פקדיהם למטה זבולן שבעה וחמשים אלף וארבע מאות׃
32
לבני יוסף לבני אפרים תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃
33
פקדיהם למטה אפרים ארבעים אלף וחמש מאות׃
34
לבני מנשה תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃
35
פקדיהם למטה מנשה שנים ושלשים אלף ומאתים׃
36
לבני בנימן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃
37
פקדיהם למטה בנימן חמשה ושלשים אלף וארבע מאות׃
38
לבני דן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃
39
פקדיהם למטה דן שנים וששים אלף ושבע מאות׃
40
לבני אשר תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃
41
פקדיהם למטה אשר אחד וארבעים אלף וחמש מאות׃
42
בני נפתלי תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃
43
פקדיהם למטה נפתלי שלשה וחמשים אלף וארבע מאות׃
44
אלה הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל שנים עשר איש איש אחד לבית אבתיו היו׃
45
ויהיו כל פקודי בני ישראל לבית אבתם מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל׃
46
ויהיו כל הפקדים שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים׃
47
והלוים למטה אבתם לא התפקדו בתוכם׃
48
וידבר יהוה אל משה לאמר׃
49
אך את מטה לוי לא תפקד ואת ראשם לא תשא בתוך בני ישראל׃
50
ואתה הפקד את הלוים על משכן העדת ועל כל כליו ועל כל אשר לו המה ישאו את המשכן ואת כל כליו והם ישרתהו וסביב למשכן יחנו׃
51
ובנסע המשכן יורידו אתו הלוים ובחנת המשכן יקימו אתו הלוים והזר הקרב יומת׃
52
וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאתם׃
53
והלוים יחנו סביב למשכן העדת ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל ושמרו הלוים את משמרת משכן העדות׃
54
ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו׃
Nombres 10:1-36
1
וידבר יהוה אל משה לאמר׃
2
עשה לך שתי חצוצרת כסף מקשה תעשה אתם והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות׃
3
ותקעו בהן ונועדו אליך כל העדה אל פתח אהל מועד׃
4
ואם באחת יתקעו ונועדו אליך הנשיאים ראשי אלפי ישראל׃
5
ותקעתם תרועה ונסעו המחנות החנים קדמה׃
6
ותקעתם תרועה שנית ונסעו המחנות החנים תימנה תרועה יתקעו למסעיהם׃
7
ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו׃
8
ובני אהרן הכהנים יתקעו בחצצרות והיו לכם לחקת עולם לדרתיכם׃
9
וכי תבאו מלחמה בארצכם על הצר הצרר אתכם והרעתם בחצצרות ונזכרתם לפני יהוה אלהיכם ונושעתם מאיביכם׃
10
וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצצרת על עלתיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם לזכרון לפני אלהיכם אני יהוה אלהיכם׃
11
ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרים בחדש נעלה הענן מעל משכן העדת׃
12
ויסעו בני ישראל למסעיהם ממדבר סיני וישכן הענן במדבר פארן׃
13
ויסעו בראשנה על פי יהוה ביד משה׃
14
ויסע דגל מחנה בני יהודה בראשנה לצבאתם ועל צבאו נחשון בן עמינדב׃
15
ועל צבא מטה בני יששכר נתנאל בן צוער׃
16
ועל צבא מטה בני זבולן אליאב בן חלון׃
17
והורד המשכן ונסעו בני גרשון ובני מררי נשאי המשכן׃
18
ונסע דגל מחנה ראובן לצבאתם ועל צבאו אליצור בן שדיאור׃
19
ועל צבא מטה בני שמעון שלמיאל בן צורי שדי׃
20
ועל צבא מטה בני גד אליסף בן דעואל׃
21
ונסעו הקהתים נשאי המקדש והקימו את המשכן עד באם׃
22
ונסע דגל מחנה בני אפרים לצבאתם ועל צבאו אלישמע בן עמיהוד׃
23
ועל צבא מטה בני מנשה גמליאל בן פדהצור׃
24
ועל צבא מטה בני בנימן אבידן בן גדעוני׃
25
ונסע דגל מחנה בני דן מאסף לכל המחנת לצבאתם ועל צבאו אחיעזר בן עמישדי׃
26
ועל צבא מטה בני אשר פגעיאל בן עכרן׃
27
ועל צבא מטה בני נפתלי אחירע בן עינן׃
28
אלה מסעי בני ישראל לצבאתם ויסעו׃
29
ויאמר משה לחבב בן רעואל המדיני חתן משה נסעים אנחנו אל המקום אשר אמר יהוה אתו אתן לכם לכה אתנו והטבנו לך כי יהוה דבר טוב על ישראל׃
30
ויאמר אליו לא אלך כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך׃
31
ויאמר אל נא תעזב אתנו כי על כן ידעת חנתנו במדבר והיית לנו לעינים׃
32
והיה כי תלך עמנו והיה הטוב ההוא אשר ייטיב יהוה עמנו והטבנו לך׃
33
ויסעו מהר יהוה דרך שלשת ימים וארון ברית יהוה נסע לפניהם דרך שלשת ימים לתור להם מנוחה׃
34
וענן יהוה עליהם יומם בנסעם מן המחנה׃
35
ויהי בנסע הארן ויאמר משה קומה יהוה ויפצו איביך וינסו משנאיך מפניך׃
36
ובנחה יאמר שובה יהוה רבבות אלפי ישראל׃
Nombres 26:1-65
1
ויהי אחרי המגפה ויאמר יהוה אל משה ואל אלעזר בן אהרן הכהן לאמר׃
2
שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבן עשרים שנה ומעלה לבית אבתם כל יצא צבא בישראל׃
3
וידבר משה ואלעזר הכהן אתם בערבת מואב על ירדן ירחו לאמר׃
4
מבן עשרים שנה ומעלה כאשר צוה יהוה את משה ובני ישראל היצאים מארץ מצרים׃
5
ראובן בכור ישראל בני ראובן חנוך משפחת החנכי לפלוא משפחת הפלאי׃
6
לחצרן משפחת החצרוני לכרמי משפחת הכרמי׃
7
אלה משפחת הראובני ויהיו פקדיהם שלשה וארבעים אלף ושבע מאות ושלשים׃
8
ובני פלוא אליאב׃
9
ובני אליאב נמואל ודתן ואבירם הוא דתן ואבירם קרואי העדה אשר הצו על משה ועל אהרן בעדת קרח בהצתם על יהוה׃
10
ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם ואת קרח במות העדה באכל האש את חמשים ומאתים איש ויהיו לנס׃
11
ובני קרח לא מתו׃
12
בני שמעון למשפחתם לנמואל משפחת הנמואלי לימין משפחת הימיני ליכין משפחת היכיני׃
13
לזרח משפחת הזרחי לשאול משפחת השאולי׃
14
אלה משפחת השמעני שנים ועשרים אלף ומאתים׃
15
בני גד למשפחתם לצפון משפחת הצפוני לחגי משפחת החגי לשוני משפחת השוני׃
16
לאזני משפחת האזני לערי משפחת הערי׃
17
לארוד משפחת הארודי לאראלי משפחת האראלי׃
18
אלה משפחת בני גד לפקדיהם ארבעים אלף וחמש מאות׃
19
בני יהודה ער ואונן וימת ער ואונן בארץ כנען׃
20
ויהיו בני יהודה למשפחתם לשלה משפחת השלני לפרץ משפחת הפרצי לזרח משפחת הזרחי׃
21
ויהיו בני פרץ לחצרן משפחת החצרני לחמול משפחת החמולי׃
22
אלה משפחת יהודה לפקדיהם ששה ושבעים אלף וחמש מאות׃
23
בני יששכר למשפחתם תולע משפחת התולעי לפוה משפחת הפוני׃
24
לישוב משפחת הישובי לשמרן משפחת השמרני׃
25
אלה משפחת יששכר לפקדיהם ארבעה וששים אלף ושלש מאות׃
26
בני זבולן למשפחתם לסרד משפחת הסרדי לאלון משפחת האלני ליחלאל משפחת היחלאלי׃
27
אלה משפחת הזבולני לפקדיהם ששים אלף וחמש מאות׃
28
בני יוסף למשפחתם מנשה ואפרים׃
29
בני מנשה למכיר משפחת המכירי ומכיר הוליד את גלעד לגלעד משפחת הגלעדי׃
30
אלה בני גלעד איעזר משפחת האיעזרי לחלק משפחת החלקי׃
31
ואשריאל משפחת האשראלי ושכם משפחת השכמי׃
32
ושמידע משפחת השמידעי וחפר משפחת החפרי׃
33
וצלפחד בן חפר לא היו לו בנים כי אם בנות ושם בנות צלפחד מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה׃
34
אלה משפחת מנשה ופקדיהם שנים וחמשים אלף ושבע מאות׃
35
אלה בני אפרים למשפחתם לשותלח משפחת השתלחי לבכר משפחת הבכרי לתחן משפחת התחני׃
36
ואלה בני שותלח לערן משפחת הערני׃
37
אלה משפחת בני אפרים לפקדיהם שנים ושלשים אלף וחמש מאות אלה בני יוסף למשפחתם׃
38
בני בנימן למשפחתם לבלע משפחת הבלעי לאשבל משפחת האשבלי לאחירם משפחת האחירמי׃
39
לשפופם משפחת השופמי לחופם משפחת החופמי׃
40
ויהיו בני בלע ארד ונעמן משפחת הארדי לנעמן משפחת הנעמי׃
41
אלה בני בנימן למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות׃
42
אלה בני דן למשפחתם לשוחם משפחת השוחמי אלה משפחת דן למשפחתם׃
43
כל משפחת השוחמי לפקדיהם ארבעה וששים אלף וארבע מאות׃
44
בני אשר למשפחתם לימנה משפחת הימנה לישוי משפחת הישוי לבריעה משפחת הבריעי׃
45
לבני בריעה לחבר משפחת החברי למלכיאל משפחת המלכיאלי׃
46
ושם בת אשר שרח׃
47
אלה משפחת בני אשר לפקדיהם שלשה וחמשים אלף וארבע מאות׃
48
בני נפתלי למשפחתם ליחצאל משפחת היחצאלי לגוני משפחת הגוני׃
49
ליצר משפחת היצרי לשלם משפחת השלמי׃
50
אלה משפחת נפתלי למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים אלף וארבע מאות׃
51
אלה פקודי בני ישראל שש מאות אלף ואלף שבע מאות ושלשים׃
52
וידבר יהוה אל משה לאמר׃
53
לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות׃
54
לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש לפי פקדיו יתן נחלתו׃
55
אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבתם ינחלו׃
56
על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט׃
57
ואלה פקודי הלוי למשפחתם לגרשון משפחת הגרשני לקהת משפחת הקהתי למררי משפחת המררי׃
58
אלה משפחת לוי משפחת הלבני משפחת החברני משפחת המחלי משפחת המושי משפחת הקרחי וקהת הולד את עמרם׃
59
ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי אשר ילדה אתה ללוי במצרים ותלד לעמרם את אהרן ואת משה ואת מרים אחתם׃
60
ויולד לאהרן את נדב ואת אביהוא את אלעזר ואת איתמר׃
61
וימת נדב ואביהוא בהקריבם אש זרה לפני יהוה׃
62
ויהיו פקדיהם שלשה ועשרים אלף כל זכר מבן חדש ומעלה כי לא התפקדו בתוך בני ישראל כי לא נתן להם נחלה בתוך בני ישראל׃
63
אלה פקודי משה ואלעזר הכהן אשר פקדו את בני ישראל בערבת מואב על ירדן ירחו׃
64
ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרן הכהן אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני׃
65
כי אמר יהוה להם מות ימתו במדבר ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפנה ויהושע בן נון׃
Nombres 34:1-29
1
וידבר יהוה אל משה לאמר׃
2
צו את בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם באים אל הארץ כנען זאת הארץ אשר תפל לכם בנחלה ארץ כנען לגבלתיה׃
3
והיה לכם פאת נגב ממדבר צן על ידי אדום והיה לכם גבול נגב מקצה ים המלח קדמה׃
4
ונסב לכם הגבול מנגב למעלה עקרבים ועבר צנה והיה תוצאתיו מנגב לקדש ברנע ויצא חצר אדר ועבר עצמנה׃
5
ונסב הגבול מעצמון נחלה מצרים והיו תוצאתיו הימה׃
6
וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול זה יהיה לכם גבול ים׃
7
וזה יהיה לכם גבול צפון מן הים הגדל תתאו לכם הר ההר׃
8
מהר ההר תתאו לבא חמת והיו תוצאת הגבל צדדה׃
9
ויצא הגבל זפרנה והיו תוצאתיו חצר עינן זה יהיה לכם גבול צפון׃
10
והתאויתם לכם לגבול קדמה מחצר עינן שפמה׃
11
וירד הגבל משפם הרבלה מקדם לעין וירד הגבול ומחה על כתף ים כנרת קדמה׃
12
וירד הגבול הירדנה והיו תוצאתיו ים המלח זאת תהיה לכם הארץ לגבלתיה סביב׃
13
ויצו משה את בני ישראל לאמר זאת הארץ אשר תתנחלו אתה בגורל אשר צוה יהוה לתת לתשעת המטות וחצי המטה׃
14
כי לקחו מטה בני הראובני לבית אבתם ומטה בני הגדי לבית אבתם וחצי מטה מנשה לקחו נחלתם׃
15
שני המטות וחצי המטה לקחו נחלתם מעבר לירדן ירחו קדמה מזרחה׃
16
וידבר יהוה אל משה לאמר׃
17
אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ אלעזר הכהן ויהושע בן נון׃
18
ונשיא אחד נשיא אחד ממטה תקחו לנחל את הארץ׃
19
ואלה שמות האנשים למטה יהודה כלב בן יפנה׃
20
ולמטה בני שמעון שמואל בן עמיהוד׃
21
למטה בנימן אלידד בן כסלון׃
22
ולמטה בני דן נשיא בקי בן יגלי׃
23
לבני יוסף למטה בני מנשה נשיא חניאל בן אפד׃
24
ולמטה בני אפרים נשיא קמואל בן שפטן׃
25
ולמטה בני זבולן נשיא אליצפן בן פרנך׃
26
ולמטה בני יששכר נשיא פלטיאל בן עזן׃
27
ולמטה בני אשר נשיא אחיהוד בן שלמי׃
28
ולמטה בני נפתלי נשיא פדהאל בן עמיהוד׃
29
אלה אשר צוה יהוה לנחל את בני ישראל בארץ כנען׃
1 Chroniques 2:1-8
1
אלה בני ישראל ראובן שמעון לוי ויהודה יששכר וזבלון׃
2
דן יוסף ובנימן נפתלי גד ואשר׃
3
בני יהודה ער ואונן ושלה שלושה נולד לו מבת שוע הכנענית ויהי ער בכור יהודה רע בעיני יהוה וימיתהו׃
4
ותמר כלתו ילדה לו את פרץ ואת זרח כל בני יהודה חמשה׃
5
בני פרץ חצרון וחמול׃
6
ובני זרח זמרי ואיתן והימן וכלכל ודרע כלם חמשה׃
7
ובני כרמי עכר עוכר ישראל אשר מעל בחרם׃
8
ובני איתן עזריה׃
Génèse 42:36
ויאמר אלהם יעקב אביהם אתי שכלתם יוסף איננו ושמעון איננו ואת בנימן תקחו עלי היו כלנה׃
Génèse 42:38
ויאמר לא ירד בני עמכם כי אחיו מת והוא לבדו נשאר וקראהו אסון בדרך אשר תלכו בה והורדתם את שיבתי ביגון שאולה׃
Génèse 37:30
וישב אל אחיו ויאמר הילד איננו ואני אנה אני בא׃
Génèse 44:20
ונאמר אל אדני יש לנו אב זקן וילד זקנים קטן ואחיו מת ויותר הוא לבדו לאמו ואביו אהבו׃
Génèse 44:28
ויצא האחד מאתי ואמר אך טרף טרף ולא ראיתיו עד הנה׃
Génèse 45:26
ויגדו לו לאמר עוד יוסף חי וכי הוא משל בכל ארץ מצרים ויפג לבו כי לא האמין להם׃
Jérémie 31:15
כה אמר יהוה קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו׃
Lamentations 5:7
אבתינו חטאו אינם אנחנו עונתיהם סבלנו׃
Matthieu 2:16
וירא הורדוס כי התלו בו המגושים ויקצף מאד וישלח וימת את כל הילדים אשר בבית לחם ובכל גבוליה מבן שנתים ולמטה כפי העת אשר חקרה מפי המגושים׃
Matthieu 2:18
קול ברמה נשמע נהי ובכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם כי אינם׃