Génèse 24:67
ויבאה יצחק האהלה שרה אמו ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה וינחם יצחק אחרי אמו׃
2 Samuel 13:39
ותכל דוד המלך לצאת אל אבשלום כי נחם על אמנון כי מת׃
Génèse 31:19
ולבן הלך לגזז את צאנו ותגנב רחל את התרפים אשר לאביה׃
1 Samuel 25:4-8
4
וישמע דוד במדבר כי גזז נבל את צאנו׃
5
וישלח דוד עשרה נערים ויאמר דוד לנערים עלו כרמלה ובאתם אל נבל ושאלתם לו בשמי לשלום׃
6
ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום׃
7
ועתה שמעתי כי גזזים לך עתה הרעים אשר לך היו עמנו לא הכלמנום ולא נפקד להם מאומה כל ימי היותם בכרמל׃
8
שאל את נעריך ויגידו לך וימצאו הנערים חן בעיניך כי על יום טוב בנו תנה נא את אשר תמצא ידך לעבדיך ולבנך לדוד׃
1 Samuel 25:36-8
2 Samuel 13:23-29
23
ויהי לשנתים ימים ויהיו גזזים לאבשלום בבעל חצור אשר עם אפרים ויקרא אבשלום לכל בני המלך׃
24
ויבא אבשלום אל המלך ויאמר הנה נא גזזים לעבדך ילך נא המלך ועבדיו עם עבדך׃
25
ויאמר המלך אל אבשלום אל בני אל נא נלך כלנו ולא נכבד עליך ויפרץ בו ולא אבה ללכת ויברכהו׃
26
ויאמר אבשלום ולא ילך נא אתנו אמנון אחי ויאמר לו המלך למה ילך עמך׃
27
ויפרץ בו אבשלום וישלח אתו את אמנון ואת כל בני המלך׃
28
ויצו אבשלום את נעריו לאמר ראו נא כטוב לב אמנון ביין ואמרתי אליכם הכו את אמנון והמתם אתו אל תיראו הלוא כי אנכי צויתי אתכם חזקו והיו לבני חיל׃
29
ויעשו נערי אבשלום לאמנון כאשר צוה אבשלום ויקמו כל בני המלך וירכבו איש על פרדו וינסו׃
Génèse 38:1
ויהי בעת ההוא וירד יהודה מאת אחיו ויט עד איש עדלמי ושמו חירה׃
Josué 15:10
ונסב הגבול מבעלה ימה אל הר שעיר ועבר אל כתף הר יערים מצפונה היא כסלון וירד בית שמש ועבר תמנה׃
Josué 15:35
ירמות ועדלם שוכה ועזקה׃
Josué 15:37
צנן וחדשה ומגדל גד׃
Josué 19:43
ואילון ותמנתה ועקרון׃
Juges 14:1
וירד שמשון תמנתה וירא אשה בתמנתה מבנות פלשתים׃