Nombres 11:1
ויהי העם כמתאננים רע באזני יהוה וישמע יהוה ויחר אפו ותבער בם אש יהוה ותאכל בקצה המחנה׃
Nombres 22:34
ויאמר בלעם אל מלאך יהוה חטאתי כי לא ידעתי כי אתה נצב לקראתי בדרך ועתה אם רע בעיניך אשובה לי׃
2 Samuel 11:27
ויעבר האבל וישלח דוד ויאספה אל ביתו ותהי לו לאשה ותלד לו בן וירע הדבר אשר עשה דוד בעיני יהוה׃
1 Chroniques 21:7
וירע בעיני האלהים על הדבר הזה ויך את ישראל׃
Proverbes 14:32
ברעתו ידחה רשע וחסה במותו צדיק׃
Proverbes 24:18
פן יראה יהוה ורע בעיניו והשיב מעליו אפו׃
Jérémie 44:4
ואשלח אליכם את כל עבדי הנביאים השכים ושלח לאמר אל נא תעשו את דבר התעבה הזאת אשר שנאתי׃
Aggée 1:13
ויאמר חגי מלאך יהוה במלאכות יהוה לעם לאמר אני אתכם נאם יהוה׃
Génèse 46:12
ובני יהודה ער ואונן ושלה ופרץ וזרח וימת ער ואונן בארץ כנען ויהיו בני פרץ חצרון וחמול׃
Nombres 26:19
בני יהודה ער ואונן וימת ער ואונן בארץ כנען׃