Génèse 3:19
בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה כי ממנה לקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב׃
Génèse 2:5
וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח כי לא המטיר יהוה אלהים על הארץ ואדם אין לעבד את האדמה׃
Génèse 4:2
ותסף ללדת את אחיו את הבל ויהי הבל רעה צאן וקין היה עבד אדמה׃
Génèse 4:12
כי תעבד את האדמה לא תסף תת כחה לך נע ונד תהיה בארץ׃
Génèse 9:20
ויחל נח איש האדמה ויטע כרם׃
Ecclesiaste 5:9
ויתרון ארץ בכל היא מלך לשדה נעבד׃