1 Samuel 15:23
כי חטאת קסם מרי ואון ותרפים הפצר יען מאסת את דבר יהוה וימאסך ממלך׃
1 Samuel 15:24
ויאמר שאול אל שמואל חטאתי כי עברתי את פי יהוה ואת דבריך כי יראתי את העם ואשמע בקולם׃
Matthieu 22:12
ויאמר אליו רעי איכה באת הנה ואין לך בגדי חתנה ויאלם׃
Matthieu 25:26
ויען אדניו ויאמר אליו העבד הרע והעצל אתה ידעת כי קצר אנכי באשר לא זרעתי וכנס מאשר לא פזרתי׃
Matthieu 25:27
לכן היה עליך לתת את כספי לשלחנים ואני בבואי הייתי לקח את אשר לי בתרבית׃
Matthieu 25:45
אז יענה אתם לאמר אמן אמר אני לכם מה שלא עשיתם לאחד מן הצעירים האלה גם לי לא עשיתם׃
Luc 19:22
ויאמר אליו מפיך אשפטך העבד הרע אתה ידעת כי אני איש קשה לקח את אשר לא הנחתי וקוצר את אשר לא זרעתי׃
Romains 3:19
ואנחנו ידענו כי כל מה שאמרה התורה מדברת אל אלה אשר תחת התורה למען יסכר כל פה והיה כל העולם מחיב לפני אלהים׃
Génèse 3:6
ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים ונחמד העץ להשכיל ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויאכל׃
Génèse 3:11
ויאמר מי הגיד לך כי עירם אתה המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת׃
Génèse 2:16
ויצו יהוה אלהים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכל תאכל׃
Génèse 2:17
ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות׃
Jérémie 7:23
כי אם את הדבר הזה צויתי אותם לאמר שמעו בקולי והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו לי לעם והלכתם בכל הדרך אשר אצוה אתכם למען ייטב לכם׃
Jérémie 7:24
ולא שמעו ולא הטו את אזנם וילכו במעצות בשררות לבם הרע ויהיו לאחור ולא לפנים׃
Génèse 5:29
ויקרא את שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה יהוה׃
Psaumes 127:2
שוא לכם משכימי קום מאחרי שבת אכלי לחם העצבים כן יתן לידידו שנא׃
Ecclesiaste 1:2
הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל׃
Ecclesiaste 1:3
מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמל תחת השמש׃
Ecclesiaste 1:13
ונתתי את לבי לדרוש ולתור בחכמה על כל אשר נעשה תחת השמים הוא ענין רע נתן אלהים לבני האדם לענות בו׃
Ecclesiaste 1:14
ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש והנה הכל הבל ורעות רוח׃
Ecclesiaste 2:11
ופניתי אני בכל מעשי שעשו ידי ובעמל שעמלתי לעשות והנה הכל הבל ורעות רוח ואין יתרון תחת השמש׃
Ecclesiaste 2:17
ושנאתי את החיים כי רע עלי המעשה שנעשה תחת השמש כי הכל הבל ורעות רוח׃
Esaïe 24:5
והארץ חנפה תחת ישביה כי עברו תורת חלפו חק הפרו ברית עולם׃
Esaïe 24:6
על כן אלה אכלה ארץ ויאשמו ישבי בה על כן חרו ישבי ארץ ונשאר אנוש מזער׃
Romains 8:20-22
20
כי נכבשה הבריאה להבל לא מרצונה כי אם למען הכבש אתה אלי תקוה׃
21
אשר הבריאה גם היא תשחרר מעבדות הכליון אל חרות כבוד בני האלהים׃
22
כי ידענו אשר הבריאה כלה יחד תאנח ותחיל עד הנה׃
Job 5:6
כי לא יצא מעפר און ומאדמה לא יצמח עמל׃
Job 5:7
כי אדם לעמל יולד ובני רשף יגביהו עוף׃
Job 14:1
אדם ילוד אשה קצר ימים ושבע רגז׃
Job 21:17
כמה נר רשעים ידעך ויבא עלימו אידם חבלים יחלק באפו׃
Psaumes 90:7-9
7
כי כלינו באפך ובחמתך נבהלנו׃
8
שת עונתינו לנגדך עלמנו למאור פניך׃
9
כי כל ימינו פנו בעברתך כלינו שנינו כמו הגה׃
Ecclesiaste 2:22
כי מה הוה לאדם בכל עמלו וברעיון לבו שהוא עמל תחת השמש׃
Ecclesiaste 2:23
כי כל ימיו מכאבים וכעס ענינו גם בלילה לא שכב לבו גם זה הבל הוא׃
Ecclesiaste 5:17
גם כל ימיו בחשך יאכל וכעס הרבה וחליו וקצף׃
Jean 16:33
את אלה דברתי אליכם למען בי יהיה לכם שלום בעולם יהיה לכם עני אך יאמץ לבבכם אני נצחתי את העולם׃