Génèse 24:58
ויקראו לרבקה ויאמרו אליה התלכי עם האיש הזה ותאמר אלך׃
Génèse 24:59
וישלחו את רבקה אחתם ואת מנקתה ואת עבד אברהם ואת אנשיו׃
Génèse 31:14
ותען רחל ולאה ותאמרנה לו העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו׃
Génèse 31:15
הלוא נכריות נחשבנו לו כי מכרנו ויאכל גם אכול את כספנו׃
Psaumes 45:10
שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך׃
Lévitique 22:12
ובת כהן כי תהיה לאיש זר הוא בתרומת הקדשים לא תאכל׃
Lévitique 22:13
ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה ושבה אל בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל וכל זר לא יאכל בו׃
Deutéronome 4:4
ואתם הדבקים ביהוה אלהיכם חיים כלכם היום׃
Deutéronome 10:20
את יהוה אלהיך תירא אתו תעבד ובו תדבק ובשמו תשבע׃
Josué 23:8
כי אם ביהוה אלהיכם תדבקו כאשר עשיתם עד היום הזה׃
Psaumes 45:10
שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך׃
Proverbes 12:4
אשת חיל עטרת בעלה וכרקב בעצמותיו מבישה׃
Proverbes 31:10
אשת חיל מי ימצא ורחק מפנינים מכרה׃
Actes 11:23
ויבא שמה וישמח כראתו את חסד האלהים ויזהר את כלם לדבקה באדון בלב נכון׃
Malachie 2:14-16
14
ואמרתם על מה על כי יהוה העיד בינך ובין אשת נעוריך אשר אתה בגדתה בה והיא חברתך ואשת בריתך׃
15
ולא אחד עשה ושאר רוח לו ומה האחד מבקש זרע אלהים ונשמרתם ברוחכם ובאשת נעוריך אל יבגד׃
16
כי שנא שלח אמר יהוה אלהי ישראל וכסה חמס על לבושו אמר יהוה צבאות ונשמרתם ברוחכם ולא תבגדו׃
Matthieu 19:3-9
3
ויגשו אליו הפרושים לנסותו לאמר היוכל איש לשלח את אשתו על כל דבר׃
4
ויען ויאמר אליהם הלא קראתם כי עשה בראשית זכר ונקבה עשה אתם׃
5
ואמר על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו שניהם לבשר אחד׃
6
אם כן אינם עוד שנים כי אם בשר אחד לכן את אשר חבר האלהים אל יפרידנו האדם׃
7
ויאמרו אליו ולמה זה צוה משה לתת לה ספר כריתת ולשלחה׃
8
ויאמר אליהם בעבור קשי לבבכם הניח לכם משה לשלח את נשיכם אך מראש לא היתה ככה׃
9
ואני אמר לכם המשלח את אשתו בלתי על דבר זנות ולקח לו אחרת נאף הוא והלקח את הגרושה נאף הוא׃
Marc 10:6-12
6
אבל מראשית הבריאה זכר ונקבה עשה אתם אלהים׃
7
על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו׃
8
והיו שניהם לבשר אחד ואם כן אפוא אינם עוד שנים כי אם בשר אחד׃
9
לכן את אשר חבר אלהים לא יפרידנו אדם׃
10
ויהי בבית וישובו תלמידיו לשאל אתו על זאת׃
11
ויאמר אליהם המשלח את אשתו ולקח אחרת נאף הוא עליה׃
12
ואשה כי תעזב אישה ולקחה איש אחר נאפת היא׃
Romains 7:2
כי אשה בעלת בעל קשורה היא באישה כפי התורה בחייו ובמות הבעל פטורה היא מתורת בעלה׃
1 Corinthiens 6:16
או הלא ידעתם כי הדבק בזונה גוף אחד הוא עמה כי הכתוב אמר והיו שניהם לבשר אחד׃
1 Corinthiens 6:17
אבל הדבק באדון רוח אחד הוא עמו׃
1 Corinthiens 7:2-4
2
אך מפני הזנות תהי לכל איש אשתו ויהי לכל אשה בעלה׃
3
האיש יקים חובת העונה לאשתו וכמו כן האשה לבעלה׃
4
האשה איננה שלטת על גופה כי אם בעלה וכמו כן גם האיש איננו שלט על גופו כי אם אשתו׃
1 Corinthiens 7:10-4
1 Corinthiens 7:11
ואם פרש תפרש ממנו תשב בלא איש או תתרצה לבעלה ואיש אל ישלח את אשתו׃
Ephésiens 5:28-31
28
כן האנשים חיבים לאהב את נשיהם כגופם כי האהב את אשתו אהב את עצמו׃
29
כי מעולם לא שנא איש את בשרו כי אם זן ומכלכל אתו כאשר גם האדון את עדתו׃
30
כי אברי גופו אנחנו משברו ומעצמיו׃
31
על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו שניהם לבשר אחד׃
1 Timothée 5:14
על כן רצוני כי הצעירות תהיינה לאיש ללדת בנים ולהנהיג את בתיהן ולא לתת לאיב תאנה לחרף׃
1 Pierre 3:1-7
1
וכן אתן הנשים הכנענה לפני בעליכן למען גם אם יש אשר אינם שמעים לדבר יקנו באין אמר ודברים על ידי מעשי הנשים׃
2
בראותם כי תצנענה לכת ביראה׃
3
ופארכן אל יהי מבחוץ במחלפות שער ועדי זהב ולבישת מחלצים׃
4
כי אם האדם הצפון פנימה ברוח ענוה והשקט אשר לא יכלה ויקר הוא בעיני אלהים׃
5
כי כן התקשטו לפנים גם הנשים הקדשות המיחלות לאלהים בהכנען לפני בעליהן׃
6
כשרה אשר שמעה בקול אברהם ותקרא לו אדון אשר אתן הייתן לה לבנות בעשותכן הטוב ולא תיראנה מפחד׃
7
וכן אתם האנשים שבו עמהן בתבונה כי כלי רפה האשה ותנו לה כבוד כי גם להן יש חלק בנחלת מתנת החיים פן תכלאו מתפלותיכם׃