Psaumes 127:1
שיר המעלות לשלמה אם יהוה לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו אם יהוה לא ישמר עיר שוא שקד שומר׃
1 Timothée 2:13
כי אדם נוצר בראשונה ואחריו חוה׃
Génèse 2:19
ויצר יהוה אלהים מן האדמה כל חית השדה ואת כל עוף השמים ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו׃
Proverbes 18:22
מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מיהוה׃
Proverbes 19:14
בית והון נחלת אבות ומיהוה אשה משכלת׃
Hébreux 13:4
האישות תיקר בכל וערש יצועכם אל יחלל את הזנים ואת המנאפים ידין אלהים׃