Génèse 15:12
ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברם והנה אימה חשכה גדלה נפלת עליו׃
1 Samuel 26:12
ויקח דוד את החנית ואת צפחת המים מראשתי שאול וילכו להם ואין ראה ואין יודע ואין מקיץ כי כלם ישנים כי תרדמת יהוה נפלה עליהם׃
Job 4:13
בשעפים מחזינות לילה בנפל תרדמה על אנשים׃
Job 33:15
בחלום חזיון לילה בנפל תרדמה על אנשים בתנומות עלי משכב׃
Proverbes 19:15
עצלה תפיל תרדמה ונפש רמיה תרעב׃
Daniel 8:18
ובדברו עמי נרדמתי על פני ארצה ויגע בי ויעמידני על עמדי׃