Génèse 1:31
וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום הששי׃
Génèse 3:12
ויאמר האדם האשה אשר נתתה עמדי הוא נתנה לי מן העץ ואכל׃
Ruth 3:1
ותאמר לה נעמי חמותה בתי הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך׃
Proverbes 18:22
מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מיהוה׃
Ecclesiaste 4:9-12
9
טובים השנים מן האחד אשר יש להם שכר טוב בעמלם׃
10
כי אם יפלו האחד יקים את חברו ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו׃
11
גם אם ישכבו שנים וחם להם ולאחד איך יחם׃
12
ואם יתקפו האחד השנים יעמדו נגדו והחוט המשלש לא במהרה ינתק׃
1 Corinthiens 7:36
וכי יחשב איש למעשה שלא כהגן לבתולתו אם תעבר פרקה ודבר חובה הוא אז יעשה כאשר עם לבבו איננו חוטא ישיאנה׃
Génèse 3:12
ויאמר האדם האשה אשר נתתה עמדי הוא נתנה לי מן העץ ואכל׃
1 Corinthiens 11:7-12
7
והאיש איננו חיב לכסות את ראשו כי הוא צלם אלהים וכבודו אבל האשה היא כבוד האיש׃
8
כי אין האיש מן האשה כי אם האשה מן האיש׃
9
גם לא נברא האיש בעבור האשה כי אם האשה בעבור האיש׃
10
על כן האשה חיבת להיות לה כפה על ראשה בעבור המלאכים׃
11
אבל אין האיש בלא אשה ואין האשה בלא איש באדון׃
12
כי כאשר האשה מן האיש כן גם האיש על ידי האשה וכל זאת מאלהים׃
1 Timothée 2:11-13
11
האשה תלמד דומם בכל הכנעה׃
12
ואינני נתן רשות לאשה ללמד אף לא להתנשא על האיש אלא תדום׃
13
כי אדם נוצר בראשונה ואחריו חוה׃
1 Pierre 3:7
וכן אתם האנשים שבו עמהן בתבונה כי כלי רפה האשה ותנו לה כבוד כי גם להן יש חלק בנחלת מתנת החיים פן תכלאו מתפלותיכם׃