Génèse 25:8
ויגוע וימת אברהם בשיבה טובה זקן ושבע ויאסף אל עמיו׃
Nombres 20:24
יאסף אהרן אל עמיו כי לא יבא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל על אשר מריתם את פי למי מריבה׃
Nombres 27:13
וראיתה אתה ונאספת אל עמיך גם אתה כאשר נאסף אהרן אחיך׃
Juges 2:10
וגם כל הדור ההוא נאספו אל אבותיו ויקם דור אחר אחריהם אשר לא ידעו את יהוה וגם את המעשה אשר עשה לישראל׃
Job 5:26
תבוא בכלח אלי קבר כעלות גדיש בעתו׃
Ecclesiaste 12:7
וישב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה׃
Actes 13:36
כי דוד גוע אחרי שרתו בדורו לעצת האלהים ויאסף אל אבותיו וירא את השחת׃
2 Chroniques 34:28
הנני אספך אל אבתיך ונאספת אל קברתיך בשלום ולא תראינה עיניך בכל הרעה אשר אני מביא על המקום הזה ועל ישביו וישיבו את המלך דבר׃
Psaumes 37:37
שמר תם וראה ישר כי אחרית לאיש שלום׃
Esaïe 57:1
הצדיק אבד ואין איש שם על לב ואנשי חסד נאספים באין מבין כי מפני הרעה נאסף הצדיק׃
Esaïe 57:2
יבוא שלום ינוחו על משכבותם הלך נכחו׃
Daniel 12:13
ואתה לך לקץ ותנוח ותעמד לגרלך לקץ הימין׃
Matthieu 22:32
אנכי אלהי אברהם ואלהי יצחק ואלהי יעקב והוא איננו אלהי המתים כי אם אלהי החיים׃
Hébreux 6:13-19
13
כי בהבטיח אלהים את אברהם נשבע בנפשו יען אשר אין גדול ממנו להשבע בו׃
14
ויאמר כי ברך אברכך והרבה ארבה אותך׃
15
ויהי בהאריך נפשו השיג את ההבטחה׃
16
בני האדם ישבעו בגדול מהם והשבועה להם קץ כל ערעור לקיום הדבר׃
17
על כן כאשר רצה האלהים להראות ביותר את ירשי ההבטחה כי לא תשתנה עצתו ערב אתה בשבועה׃
18
למען על פי שני דברים בלתי משתנים אשר חלילה לאלהים לשקר בם יהיה לנו אשר נסנו עליו זרוז גדול לאחז בתקוה הנתונה לפנינו׃
19
אשר היא לנפשנו לעוגין נכון וחזק ומגיע אל מבית לפרכת׃
Hébreux 11:13-16
13
כפי אמונה מתו כל אלה ולא השיגו את ההבטחות רק מרחוק ראו אותן ויבטחו וישמחו לקראתן ויודו כי גרים הם ותושבים בארץ׃
14
הלא המדברים כזאת יודיעו כי הם מבקשי ארץ מושב׃
15
ואם היתה דעתם על הארץ ההיא אשר יצאו ממנה הלא היה בידם לשוב אליה׃
16
אכן נכספו למושב טוב ממנו והוא בשמים ועל כן לא בוש האלהים להקרא אלהיהם כי הכין להם עיר׃
Génèse 23:4
גר ותושב אנכי עמכם תנו לי אחזת קבר עמכם ואקברה מתי מלפני׃
Génèse 23:19
ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה על פני ממרא הוא חברון בארץ כנען׃
Génèse 25:8
ויגוע וימת אברהם בשיבה טובה זקן ושבע ויאסף אל עמיו׃
Génèse 25:9
ויקברו אתו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה אל שדה עפרן בן צחר החתי אשר על פני ממרא׃
Génèse 35:29
ויגוע יצחק וימת ויאסף אל עמיו זקן ושבע ימים ויקברו אתו עשו ויעקב בניו׃
Génèse 49:29
ויצו אותם ויאמר אלהם אני נאסף אל עמי קברו אתי אל אבתי אל המערה אשר בשדה עפרון החתי׃
Génèse 49:31
שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו ושמה קברתי את לאה׃
Génèse 50:13
וישאו אתו בניו ארצה כנען ויקברו אתו במערת שדה המכפלה אשר קנה אברהם את השדה לאחזת קבר מאת עפרן החתי על פני ממרא׃
Ecclesiaste 6:3
אם יוליד איש מאה ושנים רבות יחיה ורב שיהיו ימי שניו ונפשו לא תשבע מן הטובה וגם קבורה לא היתה לו אמרתי טוב ממנו הנפל׃
Jérémie 8:1
בעת ההיא נאם יהוה ויציאו את עצמות מלכי יהודה ואת עצמות שריו ואת עצמות הכהנים ואת עצמות הנביאים ואת עצמות יושבי ירושלם מקבריהם׃
Jérémie 8:2
ושטחום לשמש ולירח ולכל צבא השמים אשר אהבום ואשר עבדום ואשר הלכו אחריהם ואשר דרשום ואשר השתחוו להם לא יאספו ולא יקברו לדמן על פני האדמה יהיו׃
Génèse 25:7
ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים׃
Génèse 25:8
ויגוע וימת אברהם בשיבה טובה זקן ושבע ויאסף אל עמיו׃
1 Chroniques 23:1
ודויד זקן ושבע ימים וימלך את שלמה בנו על ישראל׃
1 Chroniques 29:28
וימת בשיבה טובה שבע ימים עשר וכבוד וימלך שלמה בנו תחתיו׃
Job 5:26
תבוא בכלח אלי קבר כעלות גדיש בעתו׃
Job 42:17
וימת איוב זקן ושבע ימים׃