Génèse 17:8
ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגריך את כל ארץ כנען לאחזת עולם והייתי להם לאלהים׃
Exode 1:1-2
1
ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו׃
2
ראובן שמעון לוי ויהודה׃
Exode 5:1-23
1
ואחר באו משה ואהרן ויאמרו אל פרעה כה אמר יהוה אלהי ישראל שלח את עמי ויחגו לי במדבר׃
2
ויאמר פרעה מי יהוה אשר אשמע בקלו לשלח את ישראל לא ידעתי את יהוה וגם את ישראל לא אשלח׃
3
ויאמרו אלהי העברים נקרא עלינו נלכה נא דרך שלשת ימים במדבר ונזבחה ליהוה אלהינו פן יפגענו בדבר או בחרב׃
4
ויאמר אלהם מלך מצרים למה משה ואהרן תפריעו את העם ממעשיו לכו לסבלתיכם׃
5
ויאמר פרעה הן רבים עתה עם הארץ והשבתם אתם מסבלתם׃
6
ויצו פרעה ביום ההוא את הנגשים בעם ואת שטריו לאמר׃
7
לא תאספון לתת תבן לעם ללבן הלבנים כתמול שלשם הם ילכו וקששו להם תבן׃
8
ואת מתכנת הלבנים אשר הם עשים תמול שלשם תשימו עליהם לא תגרעו ממנו כי נרפים הם על כן הם צעקים לאמר נלכה נזבחה לאלהינו׃
9
תכבד העבדה על האנשים ויעשו בה ואל ישעו בדברי שקר׃
10
ויצאו נגשי העם ושטריו ויאמרו אל העם לאמר כה אמר פרעה אינני נתן לכם תבן׃
11
אתם לכו קחו לכם תבן מאשר תמצאו כי אין נגרע מעבדתכם דבר׃
12
ויפץ העם בכל ארץ מצרים לקשש קש לתבן׃
13
והנגשים אצים לאמר כלו מעשיכם דבר יום ביומו כאשר בהיות התבן׃
14
ויכו שטרי בני ישראל אשר שמו עלהם נגשי פרעה לאמר מדוע לא כליתם חקכם ללבן כתמול שלשם גם תמול גם היום׃
15
ויבאו שטרי בני ישראל ויצעקו אל פרעה לאמר למה תעשה כה לעבדיך׃
16
תבן אין נתן לעבדיך ולבנים אמרים לנו עשו והנה עבדיך מכים וחטאת עמך׃
17
ויאמר נרפים אתם נרפים על כן אתם אמרים נלכה נזבחה ליהוה׃
18
ועתה לכו עבדו ותבן לא ינתן לכם ותכן לבנים תתנו׃
19
ויראו שטרי בני ישראל אתם ברע לאמר לא תגרעו מלבניכם דבר יום ביומו׃
20
ויפגעו את משה ואת אהרן נצבים לקראתם בצאתם מאת פרעה׃
21
ויאמרו אלהם ירא יהוה עליכם וישפט אשר הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת חרב בידם להרגנו׃
22
וישב משה אל יהוה ויאמר אדני למה הרעתה לעם הזה למה זה שלחתני׃
23
ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה והצל לא הצלת את עמך׃
Exode 22:21
וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים׃
Exode 23:9
וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים׃
Lévitique 19:34
כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם ואהבת לו כמוך כי גרים הייתם בארץ מצרים אני יהוה אלהיכם׃
Deutéronome 10:19
ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים׃
Psaumes 105:11
לאמר לך אתן את ארץ כנען חבל נחלתכם׃
Psaumes 105:12
בהיותם מתי מספר כמעט וגרים בה׃
Psaumes 105:23-25
23
ויבא ישראל מצרים ויעקב גר בארץ חם׃
24
ויפר את עמו מאד ויעצמהו מצריו׃
25
הפך לבם לשנא עמו להתנכל בעבדיו׃
Actes 7:6
ויאמר לו אלהים כי גר יהיה זרעו בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה׃
Actes 7:7
וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי אמר אלהים ואחרי כן יצאו ויעבדוני במקום הזה׃
Hébreux 11:8-13
8
באמונה שמע אברהם כאשר נקרא ללכת אל הארץ אשר יירשנה ויצא ולא ידע אנה יבוא׃
9
באמונה היה גר בארץ ההבטחה כמו בנכריה וישב באהלים הוא ויצחק ויעקב אשר ירשו עמו ההבטחה ההיא׃
10
כי חכה לעיר אשר יסודתה נאמנה ובונה ומכוננה האלהים׃
11
באמונה שרה גם היא קבלה הכח להזריע ותלד אחרי בלתה כי חשבה לנאמן את המבטיח׃
12
על כן מאחד אשר כמעט מת גופו יצאו ככוכבי השמים לרב וכחול על שפת הים אשר לא יספר׃
13
כפי אמונה מתו כל אלה ולא השיגו את ההבטחות רק מרחוק ראו אותן ויבטחו וישמחו לקראתן ויודו כי גרים הם ותושבים בארץ׃
Exode 12:40
ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה׃
Exode 12:41
ויהי מקץ שלשים שנה וארבע מאות שנה ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות יהוה מארץ מצרים׃
Galates 3:17
וזאת אני אמר כי דיתיקי אשר קימה האלהים מאז לימות המשיח לא תוכל התורה אשר באה אחרי ארבע מאות ושלשים שנה להפר אותה ולבטל את ההבטחה׃