mardi, 19 octobre 2021
- - - - - -

BETH YESHOUA

ASSEMBLEE MESSIANIQUE

Connectez-vous

Table des matières de l'article (AutoAnchor Menu)

A+ R A-

Liens intéressants

 • Enseignements de Daniel Steen

  Cours d'hébreu, études

 • Enseignements de Jean-Marc Thobois

  Enseignements, archives

 • Enseignements de Jacques Colant

  Etudes, archives

 • Emeth Editions

  Auteur, Editeur

 • Informations d'Israël

  Ici, pas de désinformation !

 • IAMCS

  International Alliance of Messianic Congregations and Synagogues

 • RADIO MESSIANIC CHAVAH

  Louanges messianiques en continu

 • RADIO SHALOM EN DIRECT

  Radio juive à Paris

 • RADIO JUDAICA

  Radio juive à Bruxelles

Menus d'accès direct

 • Parasha BERESHIT

  La parasha messianique : le livre de la Genèse

 • Téléchargement libre en PDF

  Téléchargez nos documents PDF (optimisé pour Chrome)

 • Connectez-vous

  Inscription ou connection à tout moment

 • Notre chaîne multimédia

  Toutes nos vidéos par catégorie

 • HaTehilim - Les Psaumes

  Analyse hébraïque (se connecter)

Suivez-nous sur Youtube

La parasha messianique pour les nuls

GTranslate

frarnlendeiwitplptruesyi

KKL- Offrez des arbres en Israël !

 

Faites un don ou une offrande

Paiement international PayPal pour ASBLVIM 

La Voix de l'Israël Messianique

Objet-paiement

Commentaires

 

POUR BETHYESHOUA

Paiement virement international Fortis Banque  :  
BIC :  GEBABEBB   - IBAN : BE88 0014 7562 6341

Paiement virement international WesternUnion 

Par Western Union :
Pays : BELGIQUE
Banque BELFIUS
BIC :  GEBABEBB   - IBAN : BE88 0014 7562 6341

ASBL VIM

Rue de Baume, 239

BE 7100 La Louvière 
En objet : don/offrande

__________________________________________

POUR WEBMASTER (Soutien COURS D'HEBREU, GESTION DU SITE)

- Paiement virement international Belfius Banque :

BIC : GKCCBEBB  - IBAN : BE68 0630 1537 4434

En objet : don/offrande pour la gestion du site et des cours d'hébreu

- Paiement par PayPal :  

Votre participation volontaire

Evénements proches

Sam Oct 23 @13:30 - 03:30PM
Parasha Vayera
Sam Oct 23 @16:00 - 06:00PM
Message Shabbat Thomas M.
Sam Oct 30 @13:30 - 03:30PM
Parasha Haye Sarah
Sam Oct 30 @16:00 - 06:00PM
Message Shabbat Lucas M.

Custom Facebook Display

Cliquez ici pour Abonnez-vous

Luc chapitre 1

Version Bible
Livre
Chapitre
1
אחרי אשר רבים הואילו לחבר ספור המעשים אשר נאמנו בשלמות בתוכנו׃
2
כאשר מסרום לנו הראים אתם בעיניהם מתחלה ואשר היו משרתי הדבר׃
3
חשבתי לטוב גם אני החפש כל הדברים היטב מראשיתם לכתבם אליך בסדר תאופילוס האדיר׃
4
למען תדע קשט האמרים אשר חנכת בם׃
5
כהן היה בימי הורדוס מלך יהודה זכריה שמו ממשמרת אביה ולו אשה מבנות אהרן ושמה אלישבע׃
6
ושניהם היו צדיקים לפני האלהים והלכי תם בכל מצות יהוה ובחקתיו׃
7
ולא היה להם ילד כי אלישבע עקרה ושניהם באו בימים׃
8
ויהי היום ויכהן לפני אלהים בסדר משמרתו׃
9
וכמשפט עבודת הכהנים יצא גורלו להקטיר קטרת ויבא אל היכל יהוה׃
10
וכל קהל העם היו מתפללים בחוץ בעת הקטרת׃
11
וירא אליו מלאך יהוה עמד לימין מזבח הקטרת׃
12
ויבהל זכריה בראותו אתו ואימה נפלה עליו׃
13
ויאמר אליו המלאך אל תירא זכריהו כי נשמעה תפלתך ואלישבע אשתך תלד לך בן וקראת שמו יוחנן׃
14
והיה לך לשמחה וגיל ורבים ישמחו בהולדו׃
15
כי גדול יהיה לפני יהוה ויין ושכר לא ישתה ורוח הקדש ימלא בעודנו בבטן אמו׃
16
ורבים מבני ישראל ישיב אל יהוה אלהיהם׃
17
והוא ילך לפניו ברוח אליהו ובגבורתו להשיב את לב אבות על בנים ואת הסוררים לתבונת הצדיקים להעמיד ליהוה עם מתקן׃
18
ויאמר זכריה אל המלאך במה אדע זאת כי אני זקנתי ואשתי באה בימים׃
19
ויען המלאך ויאמר אליו אני גבריאל העומד לפני האלהים ושלוח אנכי לדבר אליך ולבשרך את זאת׃
20
והנה תאלם ולא תוכל לדבר עד היום אשר תהיה זאת תחת כי לא האמנת בדברי אשר ימלאו למועדם׃
21
והעם היה מחכה לזכריה ויתמהו כי אחר בהיכל׃
22
ויהי בצאתו לא יכל לדבר אליהם וידעו כי מראה ראה בהיכל וירמז להם ועודנו נאלם׃
23
ויהי כאשר מלאו ימי עבדתו וילך לו אל ביתו׃
24
ויהי אחרי הימים האלה ותהר אלישבע אשתו ותתחבא חמשה חדשים ותאמר׃
25
ככה עשה לי יהוה בימי פקדו אותי לאסף את חרפתי בתוך בני אדם׃
26
ויהי בחדש הששי וישלח המלאך גבריאל מאת האלהים גלילה אל עיר אשר שמה נצרת׃
27
אל בתולה מארשה לאיש אשר שמו יוסף מבית דוד ושם הבתולה מרים׃
28
ויבא המלאך אליה החדרה ויאמר שלום לך אשת חן יהוה עמך ברוכה את בנשים׃
29
והיא בראותה נבהלה לדברו ותאמר בלבה מה היא הברכה הזאת׃
30
ויאמר לה המלאך אל תיראי מרים כי מצאת חן לפני האלהים׃
31
והנך הרה וילדת בן וקראת את שמו ישוע׃
32
והוא גדול יהיה ובן עליון יקרא ויהוה אלהים יתן לו את כסא דוד אביו׃
33
ועל בית יעקב ימלך לעולם ועד ולמלכותו אין קץ׃
34
ותאמר מרים אל המלאך איך תהיה זאת ואני אינני ידעת איש׃
35
ויען המלאך ויאמר אליה רוח הקדש תבוא עליך וגבורת עליון תצל עליך על כן גם לקדוש הילוד יקרא בן אלהים׃
36
והנה אלישבע קרובתך אשר קראו לה עקרה גם היא הרתה בן בזקנתה וזה לה החדש הששי׃
37
כי לא יפלא מאלהים כל דבר׃
38
ותאמר מרים הנני שפחת יהוה יהי לי כדברך ויצא מאתה המלאך׃
39
ותקם מרים בימים ההם ותמהר ללכת ההרה אל עיר יהודה׃
40
ותבא בית זכריה ותברך את אלישבע׃
41
ויהי כשמע אלישבע את ברכת מרים וירקד הילד במעיה ותמלא אלישבע רוח הקדש׃
42
ותקרא בקול גדול ותאמר ברוכה את בנשים וברוך פרי בטנך׃
43
ומאין לי זאת אשר אם אדני באה אלי׃
44
כי קול ברכתך בא באזני והנה רקד בשמחה הילד במעי׃
45
ואשרי המאמינה כי המלא תמלא אשר דבר לה מאת יהוה׃
46
ותאמר מרים רוממה נפשי את יהוה׃
47
ותגל רוחי באלהי ישעי׃
48
]94-84[ אשר ראה בעני אמתו כי הנה מעתה כל הדרות יאשרוני כי גדלות עשה לי שדי וקדוש שמו׃
49
]94-84[׃
50
וחסדו לדור דורים על יראיו׃
51
גבורות עשה בזרעו פזר גאים במזמות לבבם׃
52
הרס נדיבים מכסאותו וירם שפלים׃
53
רעבים מלא טוב ועשירים שלח ריקם׃
54
תמך בישראל עבדו לזכר את רחמיו׃
55
כאשר דבר אל אבותינו לאברהם ולזרעו עד עולם׃
56
ותשב מרים עמה כשלשה חדשים ותשב לביתה׃
57
וימלאו ימי אלישבע ללדת ותלד בן׃
58
וישמעו שכניה וקרוביה כי הגדיל יהוה את חסדו עמה וישמחו אתה׃
59
ויהי ביום השמיני ויבאו למול את הילד ויקראו אתו זכריה על שם אביו׃
60
ותען אמו ותאמר לא כי יוחנן יקרא׃
61
ויאמרו אליה אין איש במשפחתך אשר נקרא בשם הזה׃
62
וירמזו אל אביו לדעת מה השם אשר יחפץ להקרא לו׃
63
וישאל לוח ויכתב עליו לאמר יוחנן שמו ויתמהו כלם׃
64
ויפתח פיו ולשונו פתאם וידבר ויברך את האלהים׃
65
ותפל אימה על כל שכניהם ויספר כל הדברים האלה בכל הרי יהודה׃
66
וישימו כל השמעים אל לבם לאמר מה אפוא יהיה הילד הזה ויד יהוה היתה עמו׃
67
וימלא זכריה אביו רוח הקדש וינבא לאמר׃
68
ברוך יהוה אלהי ישראל כי פקד את עמו וישלח לו פדות׃
69
וירם לנו קרן ישועה בבית דוד עבדו׃
70
כאשר דבר בפי נביאיו הקדושים אשר מעולם׃
71
ישועה מאיבינו ומיד כל שנאינו׃
72
לעשות חסד עם אבותינו ולזכר את ברית קדשו׃
73
את השבועה אשר נשבע לאברהם אבינו׃
74
להצילנו מיד איבינו ולתתנו לעבדו בלי פחד׃
75
בתמים ובצדקה לפניו כל ימי חיינו׃
76
ואתה הילד נביא עליון תקרא כי לפני יהוה תלך לפנות את דרכיו׃
77
לתת דעת הישועה לעמו בסליחת חטאתיהם׃
78
ברחמי חסד אלהינו אשר בהם פקדנו הנגה ממרום׃
79
להאיר לישבי חשך וצלמות ולהכין את רגלינו אל דרך השלום׃
80
ויגדל הילד ויחזק ברוח ויהי במדברות עד יום הראתו אל ישראל׃

Mentions légales - RGPD

Qui est en ligne ?

Nous avons 1648 invités et aucun membre en ligne