Top Panel
lundi, 06 décembre 2021
- - - - - -

BETH YESHOUA ENSEIGNEMENTS

ASSEMBLEE MESSIANIQUE

Table des matières de l'article (AutoAnchor Menu)

A+ R A-

Suivez-nous sur Youtube

La parasha messianique pour les nuls

GTranslate

frarnlendeiwitplptruesyi

Faites un don ou une offrande

Paiement international PayPal pour ASBLVIM 

La Voix de l'Israël Messianique

Objet-paiement

Commentaires

 

POUR BETHYESHOUA

Paiement virement international Fortis Banque  :  
BIC :  GEBABEBB   - IBAN : BE88 0014 7562 6341

Paiement virement international WesternUnion 

Par Western Union :
Pays : BELGIQUE
Banque BELFIUS
BIC :  GEBABEBB   - IBAN : BE88 0014 7562 6341

ASBL VIM

Rue de Baume, 239

BE 7100 La Louvière 
En objet : don/offrande

__________________________________________

POUR WEBMASTER (Soutien COURS D'HEBREU, GESTION DU SITE)

- Paiement virement international Belfius Banque :

BIC : GKCCBEBB  - IBAN : BE68 0630 1537 4434

En objet : don/offrande pour la gestion du site et des cours d'hébreu

- Paiement par PayPal :  

Votre participation volontaire

Evénements proches

Sam Déc 11 @16:00 - 06:00PM
Message Daniel Steen
Sam Déc 18 @16:00 - 06:00PM
Message Christian Tylec
Cliquez ici pour Abonnez-vous

1 Corinthiens chapitre 14

Version Bible
Livre
Chapitre
1
רדפו אחרי האהבה והתאוו מתנות הרוח וביותר אשר תתנבאו׃
2
כי המדבר בלשון איננו מדבר לאדם כי אם לאלהים כי אין איש אשר ישמעהו רק ברוח הוא מדבר סודות׃
3
והמתנבא הוא מדבר לבני אדם לבנותם וליסרם ולנחמם׃
4
המדבר בלשון בונה את נפשו והמתנבא בונה את העדה׃
5
וחפצתי כי תדברו כלכם בלשנות וביותר כי תתנבאו כי גדול המתנבא מן המדבר בלשנות בלתי אם יפרש למען תבנה העדה׃
6
ועתה אחי כי אבוא אליכם ואדבר בלשנות מה אועיל לכם אם לא אדבר אליכם בחזון או בדעת או בנבואה או בהוראה׃
7
הלא גם הכלים הדוממים הנתנים קול הן חליל הן כנור אם לא ישמיעו קלות אשר תוכל האזן להבחין איכה יודע מה יזמר ומה ינגן׃
8
גם השופר אם יתן את קולו בלתי ברור מי יחלץ למלחמה׃
9
כן גם אתם אם לא תוציאו בלשונכם דבור מפרש איכה יודע האמור הלא תהיו כמדברים לרוח׃
10
הן כמה מיני לשנות יש בעולם ואין אחת מהן בלי קול׃
11
לכן אם אינני ידע פשר הקול אהיה נכרי בעיני המדבר והמדבר יהיה נכרי בעיני׃
12
כן גם אתם בהיותכם מתאוים לכחות רוחניות בקשו להעדיף במה שיבנה את העדה׃
13
על כן יתפלל המדבר בלשון וגם יפרשנה׃
14
כי אם אתפלל בלשון רוחי מתפלל ושכלי איננו עשה פרי׃
15
ועתה מה לעשות אתפללה ברוחי ואתפללה גם בשכלי אזמרה ברוחי ואזמרה גם בשכלי׃
16
כי אם תברך ברוח איך יענה העמד נמצב ההדיוט אמן על הודיתך באשר לא ידע מה אתה אמר׃
17
הן אתה תיטיב להודות אבל רעך לא יבנה׃
18
אודה לאלהי כי יותר מכלכם אני מדבר בלשנות׃
19
אכן בקהל אבחר לדבר חמש מלין בשכלי למען הורת גם את האחרים מלדבר רבבות מלין בלשון׃
20
אחי אל תהיו ילדים בבינה רק לרע היו עללים ובבינה היו שלמים׃
21
הן כתוב בתורה כי בלעגי שפה ובלשון אחרת אדבר אל העם הזה וגם בזאת לא אבו שמע לי אמר יהוה׃
22
לכן הלשנות לא למאמינים הנה לאות כי אם לאשר אינם מאמינים אבל הנבואה איננה לאשר אינם מאמינים כי אם למאמינים׃
23
והנה אם תקהל כל העדה יחד וכלם ידברו בלשנות ויבואו הדיוטים או אשר אינם מאמינים הלא יאמרו כי משגעים אתם׃
24
אבל אם יתנבאו כלם ובא איש לא מאמין או הדיוט אז יוכח על ידי כלם וידון על ידי כלם׃
25
ובכן יגלו תעלמות לבבו ויפל על פניו וישתחוה לאלהים ויודה בקול כי באמת האלהים בקרבכם׃
26
ועתה מה לעשות אחי בהקהלכם יחד כל אחד ואחד מכם יש לו מזמור יש לו הוראה יש לו לשון יש לו חזון יש לו באור אך יעשה הכל להבנות׃
27
כי ידבר איש בלשון ידברו נא שנים שנים או על היותר שלשה וזה אחר זה ואחד יפרש׃
28
ואם אין מפרש אז ידם בקהל וידבר לנפשו ולאלהים׃
29
והנביאים הם ידברו שנים או שלשה והאחרים יבחנו׃
30
וכי נגלה חזון לאחר הישב שם אז ידם הראשון׃
31
כי תוכלו להתנבא כלכם זה אחר זה למען ילמדו כלם וכלם יזהרו׃
32
ורוחות הנביאים תחת ידי הנביאים המה׃
33
כי לא אלהי מבוכה האלהים כי אם אלהי השלום כאשר בכל קהלות הקדשים׃
34
נשיכם בכנסיות תשתקנה כי לא נתנה להן רשות לדבר כי אם להכנע כאשר גם אמרה התורה׃
35
ואם חפצן ללמד דבר תשאלנה את בעליהן בבית כי חרפה היא לנשים לדבר בקהל׃
36
או המכם יצא דבר אלהים אם אליכם לבדכם הגיע׃
37
כי יתברך איש בלבבו להיות נביא או איש הרוח בין יבין את אשר אני כתב לכם כי מצות האדון הנה׃
38
ומי אשר לא ידע אל ידע׃
39
לכן אחי השתדלו להתנבא ואל תכלאו מלדבר בלשנות׃
40
הכל יעשה כהגן וכשורה׃

Qui est en ligne ?

Nous avons 335 invités et aucun membre en ligne

We use cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.