Top Panel
vendredi, 18 septembre 2020
- - - - - -

BethYeshoua

Assemblée-Messianique

S'abonner

Shalom, Inscrivez-vous à l'une de nos newsletters
Recevoir captcha  Conditions d'utilisation
Vérifiez votre boite de réception. Si vous n'avez pas reçu de notification après votre inscription, écrivez-nous à
A+ R A-

Suivez-nous sur Youtube

La parasha messianique pour les nuls

Calendrier juif 5780

GTranslate

frarnlendeiwitplptruesyi

Messianiques Francophones Unis

Faites un don ou une offrande

Paiement international PayPal pour ASBLVIM 

La Voix de l'Israël Messianique

Objet-paiement

Commentaires

 

POUR BETHYESHOUA

Paiement virement international Fortis Banque  :  
BIC :  GEBABEBB   - IBAN : BE88 0014 7562 6341

ASBL VIM

Rue de Baume, 239

BE 7100 La Louvière 
En objet : don/offrande

__________________________________________

POUR WEBMASTER (Soutien COURS D'HEBREU, GESTION DU SITE)

- Paiement virement international Belfius Banque :

BIC : GKCCBEBB  - IBAN : BE68 0630 1537 4434

En objet : don/offrande pour la gestion du site et des cours d'hébreu

- Paiement par PayPal :  

Votre participation volontaire

Evénements proches

Ven Sep 18
Yom Teroua (Rosh Hashanah)
Ven Sep 18 @20:00 - 09:00PM
Réunion de prière
Sam Sep 19
Yom Teroua (Rosh Hashanah)
Sam Sep 19 @13:00 - 03:00PM
Parasha Vayelekh 5780
Sam Sep 19 @16:00 - 05:00PM
Service de shabbat
Dim Sep 20
Yom Teroua (Rosh Hashanah)
Lun Sep 21 @17:15 - 07:15PM
Cours d'hébreu - Groupe 2020-06 (Psaume 1)
Mar Sep 22 @10:30 - 12:00PM
Cours d'hébreu - groupe 2020-09 (2)
Mar Sep 22 @20:00 - 09:00PM
Réunion de prière
Mer Sep 23 @17:00 - 07:30PM
Cours d'hébreu biblique - groupe 2020-01
Cliquez ici pour Abonnez-vous

Luc chapitre 2

Version Bible
Livre
Chapitre
1
ויהי בימים ההם ותצא דת מאת הקיסר אוגוסטוס לספר את כל ישבי תבל׃
2
וזה המפקד היה הראשון בהיות קוריניוס שליט בסוריא׃
3
וילכו כלם להתפקד איש לעירו׃
4
ויעל גם יוסף מן הגליל מעיר נצרת אל יהודה לעיר דוד הנקראה בית לחם כי היה מבית דוד וממשפחתו׃
5
להתפקד עם מרים המארשה לו והיא הרה׃
6
ויהי בהיותם שם וימלאו ימיה ללדת׃
7
ותלד את בנה הבכור ותחתלהו ותשכיבהו באבוס כי לא היה להם מקום במלון׃
8
ורעים היו בארץ ההיא לנים בשדה ושמרים את משמרות הלילה בעדרם׃
9
והנה מלאך יהוה נצב עליהם וכבוד יהוה הופיע עליהם מסביב וייראו יראה גדולה׃
10
ויאמר אליהם המלאך אל תיראו כי הנני מבשר אתכם שמחה גדולה אשר תהיה לכל העם׃
11
כי היום ילד לכם בעיר דוד מושיע אשר הוא המשיח האדון׃
12
וזה לכם האות תמצאון ילד מחתל ומנח באבוס׃
13
ויהי פתאם אצל המלאך המון צבא השמים והם משבחים את האלהים ואמרים׃
14
כבוד במרומים לאלהים ובארץ שלום בבני אדם רצונו׃
15
ויהי כאשר עלו מעליהם המלאכים השמימה ויאמרו הרעים איש אל רעהו נעברה נא עד בית לחם ונראה המעשה הזה אשר הודיענו יהוה׃
16
וימהרו לבוא וימצאו את מרים ואת יוסף ואת הילד שכב באבוס׃
17
ויראו וישמיעו את הדבר הנאמר אליהם על הגער הזה׃
18
וכל השמעים תמהו על הדברים אשר דברו אליהם הרעים׃
19
ומרים שמרה את הדברים האלה ותחשבם בלבה׃
20
וישובו הרעים מהללים ומשבחים את האלהים על כל אשר שמעו וראו כפי אשר נאמר אליהם׃
21
ויהי במלאת לנער שמנה ימים וימול ויקרא שמו ישוע כשם אשר קרא לו המלאך בטרם הרה בבטן׃
22
וימלאו ימי טהרה לפי תורת משה ויעלהו לירושלים להעמידו לפני יהוה׃
23
כאשר כתוב בתורת יהוה כל זכר פטר רחם יקרא קדש ליהוה׃
24
ולתת קרבן כאמור בתורת יהוה שתי תרים או שני בני יונה׃
25
והנה איש היה בירושלים ושמו שמעון והוא איש צדיק וחסיד מחכה לנחמת ישראל ורוח הקדש היה עליו׃
26
ולו נגלה ברוח הקדש כי לא יראה מות עד ראותו את משיח יהוה׃
27
ויבא ברוח אל המקדש ויהי כאשר הביאו הוריו את הנער ישוע לעשות עליו כמשפט התורה׃
28
ויקחהו על זרעותיו ויברך את האלהים ויאמר׃
29
עתה תפטר את עבדך כדברך אדני בשלום׃
30
כי ראו עיני את ישועתך׃
31
אשר הכינות לפני כל העמים׃
32
אור לגלות עיני הגוים ותפארת ישראל עמך׃
33
ויוסף ואמו תמהים על הדברים הנאמרים עליו׃
34
ויברך אותם שמעון ויאמר אל מרים אמו הנה זה מוסד לנפילה ולתקומה לרבים בישראל ולאות מריבה׃
35
וגם בנפשך תחתר חרב למען תגלינה מחשבות לבב רבים׃
36
ותהי שם חנה אשה נביאה בת פנואל משבט אשר והיא באה בימים וחיתה עם בעלה שבע שנים אחרי בתוליה׃
37
והיא אלמנה כארבע ושמנים שנה ולא משה מן המקדש ובצום ובתחנונים עבדה את האלהים לילה ויום׃
38
ותקם בשעה ההיא ותגש להדות ליהוה ותדבר עליו באזני כל המחכים לגאלה בירושלים׃
39
ויכלו את הכל כפי תורת יהוה וישובו הגלילה אל נצרת עירם׃
40
ויגדל הנער ויחזק ברוח וימלא חכמה וחסד אלהים עמו׃
41
ועלו הוריו ירושלים שנה בשנה לחג הפסח׃
42
ויהי בהיותו בן שתים עשרה שנה ויעלו ירושלים כמשפט החג׃
43
וימלאו את הימים וישובו ויותר ישוע הנער בירושלים ויוסף ואמו לא ידעו׃
44
ויחשבו כי עם חבל הארחים הוא וילכו כדרך יום ויבקשהו בין הקרובים והמידעים׃
45
ולא מצאהו וישבו ירושלים לבקשו׃
46
ויהי אחרי שלשת ימים וימצאהו במקדש ישב בתוך המורים שמע אליהם ושאל אתם׃
47
וכל השמעים אליו השתוממו על שכלו ועל תשובתיו׃
48
ויהי כראותם אתו ויחרדו ותאמר אליו אמו בני מדוע ככה עשית לנו הנה אביך ואנכי בעצבת לב בקשנוך׃
49
ויאמר אליהם למה זה בקשתם אתי הלא ידעתם כי עלי להיות באשר לאבי׃
50
והם לא הבינו את הדבר אשר דבר אליהם׃
51
וירד אתם ויבא אל נצרת ויכנע להם ואמו שמרה בלבה את כל הדברים האלה׃
52
וישוע הלך וגדל בחכמה ומקומה ובחן עם אלהים ועם אנשים׃

FORUM - Derniers messages

  • Pas de messages à afficher

Qui est en ligne ?

Nous avons 357 invités et aucun membre en ligne