Se souvenir de moi

       
Top Panel
samedi, 13 juillet 2024

Yom Teroua, (la fête des trompettes) est célébrée le 1-2 Tishri 5785 c'est-à-dire le 2 octobre 2024 au soir

Yom Teroua, c'est dans...

  • Jours
  • Heures
  • Min
  • Sec
- - - - - -

BEIT MIDRASH MESSIANIQUE

CENTRE MESSIANIQUE BETH YESHOUA

A+ R A-

Suivez-nous sur Youtube

Cours d'hébreu pour les nuls

Abonnez-vous à notre périodique "Le Messager de l'Alliance"

Cliquez ici pour Abonnez-vous

Matthieu chapitre 24

Version Bible
Livre
Chapitre
1
ויצא ישוע מן המקדש ללכת לדרכו ויגשו תלמידיו להראותו את בניני המקדש׃
2
ויען ישוע ויאמר אליהם הראיתם את כל אלה אמן אמר אני לכם לא תשאר פה אבן על אבן אשר לא תתפרק׃
3
וישב על הר הזיתים ויגשו אליו התלמידים לבדם ויאמרו אמר נא לנו מתי תהיה זאת ומה הוא אות בואך ואות קץ העולם׃
4
ויען ישוע ויאמר להם ראו פן יתעה אתכם איש׃
5
כי רבים יבאו בשמי לאמר אני הוא המשיח והתעו רבים׃
6
ואתם עתידים לשמע מלחמות ושמעות מלחמה ראו פן תבהלו כי היו תהיה כל זאת אך עדן אין הקץ׃
7
כי יקום גוי על גוי וממלכה על ממלכה והיה רעב ודבר ורעש הנה והנה׃
8
וכל אלה רק ראשית החבלים׃
9
אז ימסרו אתכם לעני והמיתו אתכם והייתם שנואים לכל הגוים למען שמי׃
10
ואז יכשלו רבים ומסרו איש את רעהו ושנאו איש את אחיו׃
11
ונביאי שקר רבים יקומו והתעו רבים׃
12
ומפני אשר ירבה הרשע תפוג אהבת רבים׃
13
והמחכה עד עת קץ הוא יושע׃
14
ותקרא בשורת המלכות הזאת בתבל כלה לעדות לכל הגוים ואחר יבוא הקץ׃
15
לכן כאשר תראו שקוץ משמם האמור על ידי דניאל הנביא עומד במקום קדש הקרא יבין׃
16
אז נוס ינוסו אנשי יהודה אל ההרים׃
17
ואשר על הגג אל ירד לשאת דבר מביתו׃
18
ואשר בשדה אל ישב הביתה לשאת את מלבושו׃
19
ואוי להרות ולמיניקות בימים ההם׃
20
אך התפללו אשר מנוסתכם לא תהיה בחרף ולא בשבת׃
21
כי אז תהיה צרה גדולה אשר כמוה לא נהיתה מראשית העולם עד עתה וכמוה לא תהיה עוד׃
22
ולולא נקצרו הימים ההם לא יושע כל בשר אך למען הבחירים יקצרו הימים ההם׃
23
וכי יאמר אליכם איש בעת ההיא הנה פה המשיח או הנו שם אל תאמינו׃
24
כי יקומו משיחי שקר ונביאי שקר ויתנו אתות גדלות ומופתים למען התעות אף את הבחירים אם יוכלו׃
25
הנה מראש הגדתי לכם׃
26
לכן כי יאמרו אליכם הנו במדבר אל תצאו הנו בחדרים אל תאמינו׃
27
כי כברק היוצא ממזרח ומאיר עד מערב כן יהיה גם בואו של בן האדם׃
28
כי באשר החלל שם יקבצו הנשרים׃
29
ומיד אחרי צרת הימים ההם תחשך השמש והירח לא יגיה אורו והכוכבים יפלו מן השמים וכחות השמים יתמוטטו׃
30
אז אות בן האדם יראה בשמים וספדו כל משפחות הארץ וראו את בן האדם בא עם ענני השמים בגבורה וכבוד רב׃
31
וישלח את מלאכיו בקול שופר גדול ויקבצו את בחיריו מארבע הרוחות למקצה השמים ועד קצה השמים׃
32
למדו נא את משל התאנה כאשר ירטב ענפה ופרחו עליה ידעתם כי קרוב הקיץ׃
33
כן גם אתם בראותכם את כל אלה דעו כי קרוב הוא לפתח׃
34
אמן אמר אני לכם כי לא יעבר הדור הזה עד אשר יהיו כל אלה׃
35
השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃
36
אך היום ההוא והשעה ההיא אין איש יודע אתה גם לא מלאכי השמים בלתי אבי לבדו׃
37
וכימי נח כן יהיה גם בואו של בן האדם׃
38
כי כאשר בימי המבול היו אכלים ושתים נשאים נשים ונתנים אתן לאנשים עד היום אשר בא נח אל התבה׃
39
ולא ידעו עד בוא המבול וישחת את כלם כן יהיה גם בואו של בן האדם׃
40
אז יהיו שנים בשדה אחד יאסף ואחד יעזב׃
41
שתים טוחנות ברחים אחת תאסף ואחת תעזב׃
42
לכן שקדו כי אינכם יודעים באי זו שעה יבא אדניכם׃
43
ואת זאת הבינו אשר לו ידע בעל הבית באי זו אשמורה יבא הגנב כי עתה שקד ולא הניח לחתר את ביתו׃
44
לכן היו נכונים גם אתם כי בשעה אשר לא תדמו יבוא בן האדם׃
45
מי הוא אפוא העבד הנאמן והנבון אשר הפקידו אדניו על בני ביתו לתת להם את אכלם בעתו׃
46
אשרי העבד אשר אדניו בבואו ימצאהו עשה כן׃
47
אמן אמר אני לכם כי יפקידהו על כל אשר לו׃
48
ואם העבד הרע יאמר בלבו בשש אדני לבוא׃
49
ויחל להכות את חבריו ואכל ושתה עם הסובאים׃
50
בוא יבוא אדני העבד ההוא ביום לא יצפה ובשעה לא ידע׃
51
וישסף אתו וישים את חלקו עם החנפים שם תהיה היללה וחרק השנים׃

Qui est en ligne ?

Nous avons 1428 invités et aucun membre en ligne

Ecwid Categories Module

We use cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.