Top Panel
samedi, 19 septembre 2020
- - - - - -

BethYeshoua

Assemblée-Messianique

S'abonner

Shalom, Inscrivez-vous à l'une de nos newsletters
Recevoir captcha  Conditions d'utilisation
Vérifiez votre boite de réception. Si vous n'avez pas reçu de notification après votre inscription, écrivez-nous à
A+ R A-

Suivez-nous sur Youtube

La parasha messianique pour les nuls

Calendrier juif 5780

GTranslate

frarnlendeiwitplptruesyi

Messianiques Francophones Unis

Faites un don ou une offrande

Paiement international PayPal pour ASBLVIM 

La Voix de l'Israël Messianique

Objet-paiement

Commentaires

 

POUR BETHYESHOUA

Paiement virement international Fortis Banque  :  
BIC :  GEBABEBB   - IBAN : BE88 0014 7562 6341

ASBL VIM

Rue de Baume, 239

BE 7100 La Louvière 
En objet : don/offrande

__________________________________________

POUR WEBMASTER (Soutien COURS D'HEBREU, GESTION DU SITE)

- Paiement virement international Belfius Banque :

BIC : GKCCBEBB  - IBAN : BE68 0630 1537 4434

En objet : don/offrande pour la gestion du site et des cours d'hébreu

- Paiement par PayPal :  

Votre participation volontaire

Evénements proches

Sam Sep 19
Yom Teroua (Rosh Hashanah)
Sam Sep 19 @13:00 - 03:00PM
Parasha Vayelekh 5780
Sam Sep 19 @16:00 - 05:00PM
Service de shabbat
Dim Sep 20
Yom Teroua (Rosh Hashanah)
Lun Sep 21 @17:15 - 07:15PM
Cours d'hébreu - Groupe 2020-06 (Psaume 1)
Mar Sep 22 @10:30 - 12:00PM
Cours d'hébreu - groupe 2020-09 (2)
Mar Sep 22 @20:00 - 09:00PM
Réunion de prière
Mer Sep 23 @17:00 - 07:30PM
Cours d'hébreu biblique - groupe 2020-01
Ven Sep 25 @20:00 - 09:00PM
Réunion de prière
Sam Sep 26 @13:00 - 03:00PM
Parasha Haazinou 5780
Cliquez ici pour Abonnez-vous

Matthieu chapitre 12

Version Bible
Livre
Chapitre
1
בעת ההיא עבר ישוע בין הקמה ביום השבת ותלמידיו רעבו ויחלו לקטף מלילת ויאכלו׃
2
ויראו הפרושים ויאמרו לו הנה תלמידיך עשים את אשר אסור לעשות בשבת׃
3
ויאמר אליהם הלא קראתם את אשר עשה דוד בהיתו רעב הוא והאנשים אשר אתו׃
4
כי בא אל בית האלהים ויאכל את לחם הפנים אשר איננו מתר לו ולאנשיו לאכלה רק לכהנים לבדם׃
5
או הלא קראתם בתורה כי בשבתות יחללו הכהנים את השבת במקדש ואין להם עון׃
6
אבל אני אמר לכם כי יש פה גדול מן המקדש׃
7
ולו ידעתם מה הוא חסד חפצתי ולא זבח לא הרשעתם את הנקים׃
8
כי בן האדם הוא גם אדון השבת׃
9
ויעבר משם אל בית כנסתם׃
10
והנה שם איש אשר ידו יבשה וישאלוהו לאמר המתר לרפא בשבת למען ימצאו עליו שטנה׃
11
ויאמר אליהם מי האיש בכם אשר לו כבש אחד ונפל בבור בשבת ולא יחזיק בו ויעלנו׃
12
ומה יקר אדם מן הכבש לכן מתר להיטיב בשבת׃
13
ויאמר אל האיש פשט את ידך ויפשט אתה ותרפא ותשב כידו האחרת׃
14
ויצא הפרושים ויתיעצו עליו לאבדו׃
15
וידע ישוע ויסר משם וילך אחריו המון עם רב וירפאם כלם׃
16
ויצו אתם בגערה שלא יגלהו׃
17
למלאת את אשר דבר ישעיהו הנביא לאמר׃
18
הן עבדי בחרתי בו ידידי רצתה נפשי נתתי רוחי עליו ומשפט לגוים יוציא׃
19
לא יצעק ולא ישא ולא ישמע בחוץ קולו׃
20
קנה רצוץ לא ישבור ופשתה כהה לא יכבנה עד יוציא לנצח משפט׃
21
ולשמו גוים ייחלו׃
22
אז הובא אליו איש עור ואלם אשר אחזו שד וירפאהו וידבר האלם וגם ראה׃
23
וישתוממו כל המון העם ויאמרו הכי זה הוא בן דוד׃
24
והפרושים כשמעם זאת אמרו זה איננו מגרש את השדים כי אם על ידי בעל זבוב שר השדים׃
25
וישוע ידע את מחשבותם ויאמר אליהם כל ממלכה הנחלקה על עצמה תחרב וכל עיר ובית הנחלקים על עצמם לא יכונו׃
26
והשטן אם יגרש את השטן נחלק על עצמו ואיככה תכון ממלכתו׃
27
ואם אני מגרש את השדים בבעל זבוב בניכם במי הם מגרשים אתם על כן המה יהיו שפטיכם׃
28
אך אם ברוח אלהים אני מגרש את השדים הנה הגיעה אליכם מלכות האלהים׃
29
או איך יוכל איש לבוא לבית הגבור ולגזל את כליו אם לא יאסר בראשונה את הגבור ואחר ישסה את ביתו׃
30
כל אשר איננו אתי הוא לנגדי ואשר איננו מכנס אתי הוא מפזר׃
31
על כן אני אמר לכם כל חטא וגדוף יסלח לאדם אך גדוף הרוח לא יסלח לאדם׃
32
וכל אשר ידבר דבר חרפה על בן האדם יסלח לו והמחרף את רוח הקדש לא יסלח לו לא בעולם הזה ולא בעולם הבא׃
33
או עשו את העץ טוב ופריו טוב או עשו את העץ משחת ופריו משחת כי בפריו נכר העץ׃
34
ילדי הצפעונים איכה תוכלו למלל טוב ואתם רעים כי משפעת הלב ימלל הפה׃
35
האיש הטוב מאוצר לבו הטוב מוציא את הטוב והאיש הרע מאוצר הרע מוציא רע׃
36
ואני אמר לכם כל מלה בטלה אשר ידברו בני האדם יתנו עליה חשבון ביום הדין׃
37
כי מדבריך תצדק ומדבריך תחיב׃
38
ויענו מן הסופרים והפרושים ויאמרו רבי חפצנו לראות אות מידך׃
39
ויען ויאמר אליהם דור רע ומנאף מבקש לו אות ואות לא ינתן לו בלתי אם אות יונה הנביא׃
40
כי כאשר היה יונה במעי הדג שלשה ימים ושלשה לילות כן יהיה בן האדם בלב האדמה שלשה ימים ושלשה לילות׃
41
אנשי נינוה יקומו במשפט עם הדור הזה וירשיעוהו כי הם שבו בקריאת יונה והנה פה גדול מיונה׃
42
מלכת תימן תקום במשפט עם הדור הזה ותרשיענו כי באה מקצות הארץ לשמע את חכמה שלמה והנה פה גדול משלמה׃
43
והרוח הטמאה אחרי צאתה מן האדם תשטט במקמות ציה לבקש לה מנוחה ולא תמצאנה׃
44
אז תאמר אשובה אל ביתי אשר יצאתי משם ובאה ומצאה אתו מפנה ומטאטא ומהדר׃
45
ואחר תלך ולקחה אליה שבע רוחות אחרות רעות ממנה ובאו ושכנו שם והיתה אחרית האדם ההוא רעה מראשיתו כן יהיה גם לדור הרע הזה׃
46
עודנו מדבר אל המון העם והנה אמו ואחיו עמדו בחוץ מבקשים לדבר אתו׃
47
ויגד אליו הנה אמך ואחיך עמדים בחוץ ומבקשים לדבר אתך׃
48
ויען ויאמר אל האיש המגיד לו מי היא אמי ומי הם אחי׃
49
ויט ידו על תלמידיו ויאמר הנה אמי ואחי׃
50
כי כל אשר יעשה רצון אבי שבשמים הוא אחי ואחותי ואמי׃

FORUM - Derniers messages

  • Pas de messages à afficher

Qui est en ligne ?

Nous avons 504 invités et aucun membre en ligne