Se souvenir de moi

       
Top Panel
dimanche, 29 janvier 2023
- - - - - -

ENSEIGNEMENT BIBLIQUE

CENTRE MESSIANIQUE BETH YESHOUA

Table des matières de la page (AutoAnchor Menu)

Table des matières de l'article (AutoAnchor Menu)

A+ R A-

Suivez-nous sur Youtube

La parasha messianique pour les nuls

DPCALENDAR

Cliquez ici pour Abonnez-vous

Nombres chapitre 7

Version Bible
Livre
Chapitre
1
ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן וימשח אתו ויקדש אתו ואת כל כליו ואת המזבח ואת כל כליו וימשחם ויקדש אתם׃
2
ויקריבו נשיאי ישראל ראשי בית אבתם הם נשיאי המטת הם העמדים על הפקדים׃
3
ויביאו את קרבנם לפני יהוה שש עגלת צב ושני עשר בקר עגלה על שני הנשאים ושור לאחד ויקריבו אותם לפני המשכן׃
4
ויאמר יהוה אל משה לאמר׃
5
קח מאתם והיו לעבד את עבדת אהל מועד ונתתה אותם אל הלוים איש כפי עבדתו׃
6
ויקח משה את העגלת ואת הבקר ויתן אותם אל הלוים׃
7
את שתי העגלת ואת ארבעת הבקר נתן לבני גרשון כפי עבדתם׃
8
ואת ארבע העגלת ואת שמנת הבקר נתן לבני מררי כפי עבדתם ביד איתמר בן אהרן הכהן׃
9
ולבני קהת לא נתן כי עבדת הקדש עלהם בכתף ישאו׃
10
ויקריבו הנשאים את חנכת המזבח ביום המשח אתו ויקריבו הנשיאם את קרבנם לפני המזבח׃
11
ויאמר יהוה אל משה נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום יקריבו את קרבנם לחנכת המזבח׃
12
ויהי המקריב ביום הראשון את קרבנו נחשון בן עמינדב למטה יהודה׃
13
וקרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃
14
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃
15
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃
16
שעיר עזים אחד לחטאת׃
17
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן נחשון בן עמינדב׃
18
ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר׃
19
הקרב את קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃
20
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃
21
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃
22
שעיר עזים אחד לחטאת׃
23
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן נתנאל בן צוער׃
24
ביום השלישי נשיא לבני זבולן אליאב בן חלן׃
25
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃
26
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃
27
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃
28
שעיר עזים אחד לחטאת׃
29
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אליאב בן חלן׃
30
ביום הרביעי נשיא לבני ראובן אליצור בן שדיאור׃
31
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃
32
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃
33
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃
34
שעיר עזים אחד לחטאת׃
35
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אליצור בן שדיאור׃
36
ביום החמישי נשיא לבני שמעון שלמיאל בן צורישדי׃
37
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃
38
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃
39
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃
40
שעיר עזים אחד לחטאת׃
41
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן שלמיאל בן צורישדי׃
42
ביום הששי נשיא לבני גד אליסף בן דעואל׃
43
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃
44
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃
45
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃
46
שעיר עזים אחד לחטאת׃
47
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אליסף בן דעואל׃
48
ביום השביעי נשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד׃
49
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃
50
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃
51
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃
52
שעיר עזים אחד לחטאת׃
53
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אלישמע בן עמיהוד׃
54
ביום השמיני נשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור׃
55
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃
56
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃
57
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃
58
שעיר עזים אחד לחטאת׃
59
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן גמליאל בן פדהצור׃
60
ביום התשיעי נשיא לבני בנימן אבידן בן גדעני׃
61
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃
62
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃
63
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃
64
שעיר עזים אחד לחטאת׃
65
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אבידן בן גדעני׃
66
ביום העשירי נשיא לבני דן אחיעזר בן עמישדי׃
67
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃
68
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃
69
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃
70
שעיר עזים אחד לחטאת׃
71
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אחיעזר בן עמישדי׃
72
ביום עשתי עשר יום נשיא לבני אשר פגעיאל בן עכרן׃
73
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃
74
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃
75
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃
76
שעיר עזים אחד לחטאת׃
77
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן פגעיאל בן עכרן׃
78
ביום שנים עשר יום נשיא לבני נפתלי אחירע בן עינן׃
79
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃
80
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃
81
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃
82
שעיר עזים אחד לחטאת׃
83
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אחירע בן עינן׃
84
זאת חנכת המזבח ביום המשח אתו מאת נשיאי ישראל קערת כסף שתים עשרה מזרקי כסף שנים עשר כפות זהב שתים עשרה׃
85
שלשים ומאה הקערה האחת כסף ושבעים המזרק האחד כל כסף הכלים אלפים וארבע מאות בשקל הקדש׃
86
כפות זהב שתים עשרה מלאת קטרת עשרה עשרה הכף בשקל הקדש כל זהב הכפות עשרים ומאה׃
87
כל הבקר לעלה שנים עשר פרים אילם שנים עשר כבשים בני שנה שנים עשר ומנחתם ושעירי עזים שנים עשר לחטאת׃
88
וכל בקר זבח השלמים עשרים וארבעה פרים אילם ששים עתדים ששים כבשים בני שנה ששים זאת חנכת המזבח אחרי המשח אתו׃
89
ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפרת אשר על ארן העדת מבין שני הכרבים וידבר אליו׃

Qui est en ligne ?

Nous avons 372 invités et aucun membre en ligne

We use cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.