mercredi, 22 septembre 2021
- - - - - -

BETH YESHOUA

ASSEMBLEE MESSIANIQUE

Table des matières de l'article (AutoAnchor Menu)

A+ R A-

Suivez-nous sur Youtube

La parasha messianique pour les nuls

GTranslate

frarnlendeiwitplptruesyi

Faites un don ou une offrande

Paiement international PayPal pour ASBLVIM 

La Voix de l'Israël Messianique

Objet-paiement

Commentaires

 

POUR BETHYESHOUA

Paiement virement international Fortis Banque  :  
BIC :  GEBABEBB   - IBAN : BE88 0014 7562 6341

Paiement virement international WesternUnion 

Par Western Union :
Pays : BELGIQUE
Banque BELFIUS
BIC : GKCCBEBB
IBAN : BE68 0630 1537 4434

ASBL VIM

Rue de Baume, 239

BE 7100 La Louvière 
En objet : don/offrande

__________________________________________

POUR WEBMASTER (Soutien COURS D'HEBREU, GESTION DU SITE)

- Paiement virement international Belfius Banque :

BIC : GKCCBEBB  - IBAN : BE68 0630 1537 4434

En objet : don/offrande pour la gestion du site et des cours d'hébreu

- Paiement par PayPal :  

Votre participation volontaire

Evénements proches

Sam Sep 25 @13:30 - 03:30PM
Parasha VEZOT HABRAKHAH
Sam Sep 25 @16:00 - 04:30PM
Louange de Souccot
Sam Sep 25 @16:30 - 05:15PM
Message de Souccot (Jacques S.)
Sam Sep 25 @17:30 - 08:30PM
Hag Souccot - Fête des tabernacles - célébration
Mar Sep 28 @18:30 - 08:30PM
SIMHAT TORAH
Mer Sep 29 @19:30 - 08:30PM
Cours d'hébreu groupe 2021-07
Sam Oct 02 @13:30 - 03:30PM
Parasha BERESHIYT
Cliquez ici pour Abonnez-vous

Nombres chapitre 3

Version Bible
Livre
Chapitre
1
ואלה תולדת אהרן ומשה ביום דבר יהוה את משה בהר סיני׃
2
ואלה שמות בני אהרן הבכור נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר׃
3
אלה שמות בני אהרן הכהנים המשחים אשר מלא ידם לכהן׃
4
וימת נדב ואביהוא לפני יהוה בהקרבם אש זרה לפני יהוה במדבר סיני ובנים לא היו להם ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרן אביהם׃
5
וידבר יהוה אל משה לאמר׃
6
הקרב את מטה לוי והעמדת אתו לפני אהרן הכהן ושרתו אתו׃
7
ושמרו את משמרתו ואת משמרת כל העדה לפני אהל מועד לעבד את עבדת המשכן׃
8
ושמרו את כל כלי אהל מועד ואת משמרת בני ישראל לעבד את עבדת המשכן׃
9
ונתתה את הלוים לאהרן ולבניו נתונם נתונם המה לו מאת בני ישראל׃
10
ואת אהרן ואת בניו תפקד ושמרו את כהנתם והזר הקרב יומת׃
11
וידבר יהוה אל משה לאמר׃
12
ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל והיו לי הלוים׃
13
כי לי כל בכור ביום הכתי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהמה לי יהיו אני יהוה׃
14
וידבר יהוה אל משה במדבר סיני לאמר׃
15
פקד את בני לוי לבית אבתם למשפחתם כל זכר מבן חדש ומעלה תפקדם׃
16
ויפקד אתם משה על פי יהוה כאשר צוה׃
17
ויהיו אלה בני לוי בשמתם גרשון וקהת ומררי׃
18
ואלה שמות בני גרשון למשפחתם לבני ושמעי׃
19
ובני קהת למשפחתם עמרם ויצהר חברון ועזיאל׃
20
ובני מררי למשפחתם מחלי ומושי אלה הם משפחת הלוי לבית אבתם׃
21
לגרשון משפחת הלבני ומשפחת השמעי אלה הם משפחת הגרשני׃
22
פקדיהם במספר כל זכר מבן חדש ומעלה פקדיהם שבעת אלפים וחמש מאות׃
23
משפחת הגרשני אחרי המשכן יחנו ימה׃
24
ונשיא בית אב לגרשני אליסף בן לאל׃
25
ומשמרת בני גרשון באהל מועד המשכן והאהל מכסהו ומסך פתח אהל מועד׃
26
וקלעי החצר ואת מסך פתח החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מיתריו לכל עבדתו׃
27
ולקהת משפחת העמרמי ומשפחת היצהרי ומשפחת החברני ומשפחת העזיאלי אלה הם משפחת הקהתי׃
28
במספר כל זכר מבן חדש ומעלה שמנת אלפים ושש מאות שמרי משמרת הקדש׃
29
משפחת בני קהת יחנו על ירך המשכן תימנה׃
30
ונשיא בית אב למשפחת הקהתי אליצפן בן עזיאל׃
31
ומשמרתם הארן והשלחן והמנרה והמזבחת וכלי הקדש אשר ישרתו בהם והמסך וכל עבדתו׃
32
ונשיא נשיאי הלוי אלעזר בן אהרן הכהן פקדת שמרי משמרת הקדש׃
33
למררי משפחת המחלי ומשפחת המושי אלה הם משפחת מררי׃
34
ופקדיהם במספר כל זכר מבן חדש ומעלה ששת אלפים ומאתים׃
35
ונשיא בית אב למשפחת מררי צוריאל בן אביחיל על ירך המשכן יחנו צפנה׃
36
ופקדת משמרת בני מררי קרשי המשכן ובריחיו ועמדיו ואדניו וכל כליו וכל עבדתו׃
37
ועמדי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם׃
38
והחנים לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה משה ואהרן ובניו שמרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל והזר הקרב יומת׃
39
כל פקודי הלוים אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה למשפחתם כל זכר מבן חדש ומעלה שנים ועשרים אלף׃
40
ויאמר יהוה אל משה פקד כל בכר זכר לבני ישראל מבן חדש ומעלה ושא את מספר שמתם׃
41
ולקחת את הלוים לי אני יהוה תחת כל בכר בבני ישראל ואת בהמת הלוים תחת כל בכור בבהמת בני ישראל׃
42
ויפקד משה כאשר צוה יהוה אתו את כל בכר בבני ישראל׃
43
ויהי כל בכור זכר במספר שמות מבן חדש ומעלה לפקדיהם שנים ועשרים אלף שלשה ושבעים ומאתים׃
44
וידבר יהוה אל משה לאמר׃
45
קח את הלוים תחת כל בכור בבני ישראל ואת בהמת הלוים תחת בהמתם והיו לי הלוים אני יהוה׃
46
ואת פדויי השלשה והשבעים והמאתים העדפים על הלוים מבכור בני ישראל׃
47
ולקחת חמשת חמשת שקלים לגלגלת בשקל הקדש תקח עשרים גרה השקל׃
48
ונתתה הכסף לאהרן ולבניו פדויי העדפים בהם׃
49
ויקח משה את כסף הפדיום מאת העדפים על פדויי הלוים׃
50
מאת בכור בני ישראל לקח את הכסף חמשה וששים ושלש מאות ואלף בשקל הקדש׃
51
ויתן משה את כסף הפדים לאהרן ולבניו על פי יהוה כאשר צוה יהוה את משה׃

Qui est en ligne ?

Nous avons 376 guests et aucun membre en ligne