Top Panel
mardi, 20 avril 2021
- - - - - -

BethYeshoua

Assemblée-Messianique

S'abonner

Shalom, Inscrivez-vous à l'une de nos newsletters
Recevoir captcha  Conditions d'utilisation
Vérifiez votre boite de réception. Si vous n'avez pas reçu de notification après votre inscription, écrivez-nous à
A+ R A-

Compte de l'Omer 5781 (à partir du 16 Nissan, le deuxième jour de Matzot (Philon, Josèphe, pharisiens et rabbins). Depuis le 2e soir de Pessa’h jusqu’à la nuit précédent Shavouot, nous“comptons le ‘Omer” (en souvenir de cette offrande que nous apportions au Beth-Hamikdach à l’issue les 7 semaines qui séparent ces 2 fêtes). Le ‘Omer est compté chaque soir après la tombée de la nuit.

La célébration de Shavouot est prévue dans :

 • Jours
 • Heures
 • Min
 • Sec

Compte de l'Omer 5781 (à partir du 22 Nissan le lendemain des Matzot (8ème jour Yom Tov)

La célébration de Shavouot est prévue dans :

 • Jours
 • Heures
 • Min
 • Sec

Compte de l'Omer 5781 (à partir du 18 Nissan, le lendemain des Matzot (Beta Israël : Falasha et Juifs éthiopiens)

Pour eux, la célébration de Shavouot est prévue dans :

 • Jours
 • Heures
 • Min
 • Sec

Suivez-nous sur Youtube

La parasha messianique pour les nuls

Calendrier juif 5781

 

CALENDRIER JUIF DES PARASHOT 5781 (Sept. 2020 - Sept 2021)

Provided by www.hebcal.com with a Creative Commons Attribution 3.0 license

 

GTranslate

frarnlendeiwitplptruesyi

Faites un don ou une offrande

Paiement international PayPal pour ASBLVIM 

La Voix de l'Israël Messianique

Objet-paiement

Commentaires

 

POUR BETHYESHOUA

Paiement virement international Fortis Banque  :  
BIC :  GEBABEBB   - IBAN : BE88 0014 7562 6341

ASBL VIM

Rue de Baume, 239

BE 7100 La Louvière 
En objet : don/offrande

__________________________________________

POUR WEBMASTER (Soutien COURS D'HEBREU, GESTION DU SITE)

- Paiement virement international Belfius Banque :

BIC : GKCCBEBB  - IBAN : BE68 0630 1537 4434

En objet : don/offrande pour la gestion du site et des cours d'hébreu

- Paiement par PayPal :  

Votre participation volontaire

Evénements proches

Mer Avr 21 @20:00 - 09:00PM
Réunion de prière par Visio conférence
Ven Avr 23 @20:00 - 09:00PM
Réunion de prière par Visio conférence
Sam Avr 24 @16:00 - 06:00PM
Shabbat - Message de Giuseppe
Lun Avr 26 @20:00 - 09:00PM
Réunion de prière par Visio conférence
Sam Mai 01 @16:00 - 06:00PM
Shabbat - Message de Christian
Cliquez ici pour Abonnez-vous

2 Chroniques chapitre 20

Version Bible
Livre
Chapitre
1
ויהי אחריכן באו בני מואב ובני עמון ועמהם מהעמונים על יהושפט למלחמה׃
2
ויבאו ויגידו ליהושפט לאמר בא עליך המון רב מעבר לים מארם והנם בחצצון תמר היא עין גדי׃
3
וירא ויתן יהושפט את פניו לדרוש ליהוה ויקרא צום על כל יהודה׃
4
ויקבצו יהודה לבקש מיהוה גם מכל ערי יהודה באו לבקש את יהוה׃
5
ויעמד יהושפט בקהל יהודה וירושלם בבית יהוה לפני החצר החדשה׃
6
ויאמר יהוה אלהי אבתינו הלא אתה הוא אלהים בשמים ואתה מושל בכל ממלכות הגוים ובידך כח וגבורה ואין עמך להתיצב׃
7
הלא אתה אלהינו הורשת את ישבי הארץ הזאת מלפני עמך ישראל ותתנה לזרע אברהם אהבך לעולם׃
8
וישבו בה ויבנו לך בה מקדש לשמך לאמר׃
9
אם תבוא עלינו רעה חרב שפוט ודבר ורעב נעמדה לפני הבית הזה ולפניך כי שמך בבית הזה ונזעק אליך מצרתנו ותשמע ותושיע׃
10
ועתה הנה בני עמון ומואב והר שעיר אשר לא נתתה לישראל לבוא בהם בבאם מארץ מצרים כי סרו מעליהם ולא השמידום׃
11
והנה הם גמלים עלינו לבוא לגרשנו מירשתך אשר הורשתנו׃
12
אלהינו הלא תשפט בם כי אין בנו כח לפני ההמון הרב הזה הבא עלינו ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו׃
13
וכל יהודה עמדים לפני יהוה גם טפם נשיהם ובניהם׃
14
ויחזיאל בן זכריהו בן בניה בן יעיאל בן מתניה הלוי מן בני אסף היתה עליו רוח יהוה בתוך הקהל׃
15
ויאמר הקשיבו כל יהודה וישבי ירושלם והמלך יהושפט כה אמר יהוה לכם אתם אל תיראו ואל תחתו מפני ההמון הרב הזה כי לא לכם המלחמה כי לאלהים׃
16
מחר רדו עליהם הנם עלים במעלה הציץ ומצאתם אתם בסוף הנחל פני מדבר ירואל׃
17
לא לכם להלחם בזאת התיצבו עמדו וראו את ישועת יהוה עמכם יהודה וירושלם אל תיראו ואל תחתו מחר צאו לפניהם ויהוה עמכם׃
18
ויקד יהושפט אפים ארצה וכל יהודה וישבי ירושלם נפלו לפני יהוה להשתחות ליהוה׃
19
ויקמו הלוים מן בני הקהתים ומן בני הקרחים להלל ליהוה אלהי ישראל בקול גדול למעלה׃
20
וישכימו בבקר ויצאו למדבר תקוע ובצאתם עמד יהושפט ויאמר שמעוני יהודה וישבי ירושלם האמינו ביהוה אלהיכם ותאמנו האמינו בנביאיו והצליחו׃
21
ויועץ אל העם ויעמד משררים ליהוה ומהללים להדרת קדש בצאת לפני החלוץ ואמרים הודו ליהוה כי לעולם חסדו׃
22
ובעת החלו ברנה ותהלה נתן יהוה מארבים על בני עמון מואב והר שעיר הבאים ליהודה וינגפו׃
23
ויעמדו בני עמון ומואב על ישבי הר שעיר להחרים ולהשמיד וככלותם ביושבי שעיר עזרו איש ברעהו למשחית׃
24
ויהודה בא על המצפה למדבר ויפנו אל ההמון והנם פגרים נפלים ארצה ואין פליטה׃
25
ויבא יהושפט ועמו לבז את שללם וימצאו בהם לרב ורכוש ופגרים וכלי חמדות וינצלו להם לאין משא ויהיו ימים שלושה בזזים את השלל כי רב הוא׃
26
וביום הרבעי נקהלו לעמק ברכה כי שם ברכו את יהוה על כן קראו את שם המקום ההוא עמק ברכה עד היום׃
27
וישבו כל איש יהודה וירושלם ויהושפט בראשם לשוב אל ירושלם בשמחה כי שמחם יהוה מאויביהם׃
28
ויבאו ירושלם בנבלים ובכנרות ובחצצרות אל בית יהוה׃
29
ויהי פחד אלהים על כל ממלכות הארצות בשמעם כי נלחם יהוה עם אויבי ישראל׃
30
ותשקט מלכות יהושפט וינח לו אלהיו מסביב׃
31
וימלך יהושפט על יהודה בן שלשים וחמש שנה במלכו ועשרים וחמש שנה מלך בירושלם ושם אמו עזובה בת שלחי׃
32
וילך בדרך אביו אסא ולא סר ממנה לעשות הישר בעיני יהוה׃
33
אך הבמות לא סרו ועוד העם לא הכינו לבבם לאלהי אבתיהם׃
34
ויתר דברי יהושפט הראשנים והאחרנים הנם כתובים בדברי יהוא בן חנני אשר העלה על ספר מלכי ישראל׃
35
ואחריכן אתחבר יהושפט מלך יהודה עם אחזיה מלך ישראל הוא הרשיע לעשות׃
36
ויחברהו עמו לעשות אניות ללכת תרשיש ויעשו אניות בעציון גבר׃
37
ויתנבא אליעזר בן דדוהו ממרשה על יהושפט לאמר כהתחברך עם אחזיהו פרץ יהוה את מעשיך וישברו אניות ולא עצרו ללכת אל תרשיש׃

Qui est en ligne ?

Nous avons 386 invités et aucun membre en ligne