samedi, 18 septembre 2021
- - - - - -

BETH YESHOUA

ASSEMBLEE MESSIANIQUE

Table des matières de l'article (AutoAnchor Menu)

A+ R A-

Yom Kippour - le Jour des Expiations

La fête commence mercredi 15/9 au soir à 19h45 et se termine jeudi 16/9 au soir

  • Jours
  • Heures
  • Min
  • Sec

Hag Souccot - La fête des Tabernacles (Tentes - Cabanes)

La fête commence le lundi 20/9 au soir à 19h34 - (Sim'hat Torah sera célébré le mardi 28 Septembre au soir)

  • Jours
  • Heures
  • Min
  • Sec

Suivez-nous sur Youtube

La parasha messianique pour les nuls

GTranslate

frarnlendeiwitplptruesyi

Yom Kippour

YOM KIPPOUR JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021

A PARTIR DE 14H00

 

 

 

 

Faites un don ou une offrande

Paiement international PayPal pour ASBLVIM 

La Voix de l'Israël Messianique

Objet-paiement

Commentaires

 

POUR BETHYESHOUA

Paiement virement international Fortis Banque  :  
BIC :  GEBABEBB   - IBAN : BE88 0014 7562 6341

Paiement virement international WesternUnion 

Par Western Union :
Pays : BELGIQUE
Banque BELFIUS
BIC : GKCCBEBB
IBAN : BE68 0630 1537 4434

ASBL VIM

Rue de Baume, 239

BE 7100 La Louvière 
En objet : don/offrande

__________________________________________

POUR WEBMASTER (Soutien COURS D'HEBREU, GESTION DU SITE)

- Paiement virement international Belfius Banque :

BIC : GKCCBEBB  - IBAN : BE68 0630 1537 4434

En objet : don/offrande pour la gestion du site et des cours d'hébreu

- Paiement par PayPal :  

Votre participation volontaire

Evénements proches

Sam Sep 18 @13:30 - 03:30PM
Parasha HAAZINOU
Sam Sep 18 @16:45 - 06:00PM
Message Giuseppe C.
Sam Sep 25 @13:30 - 03:30PM
Parasha VEZOT HABRAKHAH
Sam Sep 25 @16:45 - 06:00PM
Message de Jacques S.
Sam Sep 25 @18:00 - 08:30PM
Hag Souccot - Fête des tabernacles - célébration
Cliquez ici pour Abonnez-vous

1 Chroniques chapitre 9

Version Bible
Livre
Chapitre
1
וכל ישראל התיחשו והנם כתובים על ספר מלכי ישראל ויהודה הגלו לבבל במעלם׃
2
והיושבים הראשנים אשר באחזתם בעריהם ישראל הכהנים הלוים והנתינים׃
3
ובירושלם ישבו מן בני יהודה ומן בני בנימן ומן בני אפרים ומנשה׃
4
עותי בן עמיהוד בן עמרי בן אמרי בן בנימן בני פרץ בן יהודה׃
5
ומן השילוני עשיה הבכור ובניו׃
6
ומן בני זרח יעואל ואחיהם שש מאות ותשעים׃
7
ומן בני בנימן סלוא בן משלם בן הודויה בן הסנאה׃
8
ויבניה בן ירחם ואלה בן עזי בן מכרי ומשלם בן שפטיה בן רעואל בן יבניה׃
9
ואחיהם לתלדותם תשע מאות וחמשים וששה כל אלה אנשים ראשי אבות לבית אבתיהם׃
10
ומן הכהנים ידעיה ויהויריב ויכין׃
11
ועזריה בן חלקיה בן משלם בן צדוק בן מריות בן אחיטוב נגיד בית האלהים׃
12
ועדיה בן ירחם בן פשחור בן מלכיה ומעשי בן עדיאל בן יחזרה בן משלם בן משלמית בן אמר׃
13
ואחיהם ראשים לבית אבותם אלף ושבע מאות וששים גבורי חיל מלאכת עבודת בית האלהים׃
14
ומן הלוים שמעיה בן חשוב בן עזריקם בן חשביה מן בני מררי׃
15
ובקבקר חרש וגלל ומתניה בן מיכא בן זכרי בן אסף׃
16
ועבדיה בן שמעיה בן גלל בן ידותון וברכיה בן אסא בן אלקנה היושב בחצרי נטופתי׃
17
והשערים שלום ועקוב וטלמן ואחימן ואחיהם שלום הראש׃
18
ועד הנה בשער המלך מזרחה המה השערים למחנות בני לוי׃
19
ושלום בן קורא בן אביסף בן קרח ואחיו לבית אביו הקרחים על מלאכת העבודה שמרי הספים לאהל ואבתיהם על מחנה יהוה שמרי המבוא׃
20
ופינחס בן אלעזר נגיד היה עליהם לפנים יהוה עמו׃
21
זכריה בן משלמיה שער פתח לאהל מועד׃
22
כלם הברורים לשערים בספים מאתים ושנים עשר המה בחצריהם התיחשם המה יסד דויד ושמואל הראה באמונתם׃
23
והם ובניהם על השערים לבית יהוה לבית האהל למשמרות׃
24
לארבע רוחות יהיו השערים מזרח ימה צפונה ונגבה׃
25
ואחיהם בחצריהם לבוא לשבעת הימים מעת אל עת עם אלה׃
26
כי באמונה המה ארבעת גברי השערים הם הלוים והיו על הלשכות ועל האצרות בית האלהים׃
27
וסביבות בית האלהים ילינו כי עליהם משמרת והם על המפתח ולבקר לבקר׃
28
ומהם על כלי העבודה כי במספר יביאום ובמספר יוציאום׃
29
ומהם ממנים על הכלים ועל כל כלי הקדש ועל הסלת והיין והשמן והלבונה והבשמים׃
30
ומן בני הכהנים רקחי המרקחת לבשמים׃
31
ומתתיה מן הלוים הוא הבכור לשלם הקרחי באמונה על מעשה החבתים׃
32
ומן בני הקהתי מן אחיהם על לחם המערכת להכין שבת שבת׃
33
ואלה המשררים ראשי אבות ללוים בלשכת פטירים כי יומם ולילה עליהם במלאכה׃
34
אלה ראשי האבות ללוים לתלדותם ראשים אלה ישבו בירושלם׃
35
ובגבעון ישבו אבי גבעון יעואל ושם אשתו מעכה׃
36
ובנו הבכור עבדון וצור וקיש ובעל ונר ונדב׃
37
וגדור ואחיו וזכריה ומקלות׃
38
ומקלות הוליד את שמאם ואף הם נגד אחיהם ישבו בירושלם עם אחיהם׃
39
ונר הוליד את קיש וקיש הוליד את שאול ושאול הוליד את יהונתן ואת מלכי שוע ואת אבינדב ואת אשבעל׃
40
ובן יהונתן מריב בעל ומרי בעל הוליד את מיכה׃
41
ובני מיכה פיתון ומלך ותחרע׃
42
ואחז הוליד את יערה ויערה הוליד את עלמת ואת עזמות ואת זמרי וזמרי הוליד את מוצא׃
43
ומוצא הוליד את בנעא ורפיה בנו אלעשה בנו אצל בנו׃
44
ולאצל ששה בנים ואלה שמותם עזריקם בכרו וישמעאל ושעריה ועבדיה וחנן אלה בני אצל׃

Qui est en ligne ?

Nous avons 739 guests et aucun membre en ligne